Nieuwe regeling “bis-variant” op bedrijfsvoorheffing (BV)-vrijstelling voor ploegenarbeid

 • Door Leyton Benelux
  • 02 May 2024
  • read
 • Twitter
 • Linkedin

Op 8 februari 2024 maand heeft het Grondwettelijk Hof een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de toepassing van de vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid (BV-vrijstelling) (zie ook onze vorige nieuwsbrief van 28 maart 2024).

Het Hof oordeelde dat een strikte interpretatie, waarbij hetzelfde werk identiek moet zijn, niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Deze uitspraak heeft echter tot bezorgdheid geleid in verschillende sectoren, en belangengroepen hebben opgeroepen tot meer duidelijkheid en rechtszekerheid

Nieuwe regeling “bis-variant”

In reactie op deze ontwikkelingen heeft de regering een nieuwe regeling voorgesteld, bekend als de ‘bis-variant’, die beoogt meer rechtszekerheid te bieden. Deze nieuwe regeling is al aangenomen door de ministerraad en zal retroactief worden toegepast vanaf 1 januari 2021.

Belangrijkste punt van de “bis-variant”

De voorwaarde van “hetzelfde werk qua omvang” wordt aangepast, waardoor opeenvolgende ploegen niet volledig worden uitgesloten van de BV-vrijstelling als ze niet identiek hetzelfde werk verrichten.

Berekeningsmethode

Een complexe berekeningsmethode wordt geïntroduceerd om het bedrag aan bedrijfsvoorheffing te bepalen dat niet hoeft te worden doorgestort aan de Schatkist, rekening houdend met de afwijkingen in de omvang van het werk.

Dat bedrag wordt proportioneel verminderd in de mate dat de ploegen niet dezelfde omvang hebben. Er moeten vier stappen doorlopen worden om het vrij te stellen bedrag te bepalen:

 • Stap 1 : eerst moet men het totale bedrag berekenen van de vrijstelling voor de betrokken maand m.b.t. alle werknemers waarvoor de bis-variant wordt toegepast. Daarvoor moet het totaalbedrag van de belastbare bezoldigingen vermenigvuldigd worden met 22,80%
 • Stap 2 : vervolgens moet het verschil in omvang van het werk van de opeenvolgende ploegen op dagbasis vastgesteld worden alsook de totale omvang van het werk van de ploegen. Het verschil wordt telkens berekend t.o.v. de ploeg met de kleinste omvang
 • Stap 3 : op maandbasis wordt vervolgens een gemiddelde afwijking berekend. Dat gebeurt via een breuk, met in de teller de som van de afwijking tussen de opeenvolgende ploegen voor elke dag van die maand en in de noemer de som van de dagelijkse totale omvang van het werk voor de betrokken periode. Die breuk wordt uitgedrukt als een percentage
 • Stap 4 : tot slot wordt het bedrag dat in de eerste stap is bepaald, verminderd a rato van het percentage waarop men uitgekomen is in de derde stap.

De bis-variant geldt als een overgangsregeling tot 31 december 2026, in afwachting van een grondige hervorming van het regime voor ploegenarbeid.

Wat betekent dit voor u?

Belastingplichtigen die eerder geen gebruik maakten van de vrijstelling wegens afwijkingen tussen opeenvolgende ploegen, kunnen nu ook in aanmerking komen voor teruggave van bedrijfsvoorheffing via een bezwaarschrift.

De nieuwe regeling brengt echter ook administratieve uitdagingen met zich mee, met name voor uitzendkantoren die uitzendkrachten tewerkstellen bij ondernemingen die de bis-variant toepassen.

Al met al blijft de BV-vrijstelling voor ploegenarbeid een hot topic in de fiscale wereld, met voortdurende discussies over de interpretatie en toepassing van de regels.

Leyton blijft de situatie op de voet volgen. Voor meer informatie over deze ontwikkelingen en de impact ervan op uw bedrijf, kunt u contact opnemen met ons team van experts.

Contacteer onze experts

Evelyn Ceulemans

Evelyn CEULEMANS

Consulting Manager Tax

eceulemans@leyton.com

Bart BOECKX

Consulting Manager Tax

bboeckx@leyton.com

Author

Leyton Benelux

Explore our latest insights

Impact op bedrijfsvoorheffing (BV)-vrijstelling voor ploegenar...

De federale regering heeft een overgangsregeling ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven hun fisc...

Fors verhoogde investeringsaftrek voor “duurzame” investeringe...

Modernisering van de investeringsaftrek: overheid wil ondernemingen aanmoedigen tot investeringen...

Investeringsaftrek: fiscus bevestigt hogere tarieven voor aans...

Mis geen waardevolle belastingvoordelen! Ontdek hoe je kunt profiteren van verhoogde aftrektariev...

Clarification sur la notification BELSPO par le Ministre des Finances
Verduidelijking over de BELSPO-aanmelding door de Minister van...

Ontdek de recente verduidelijkingen omtrent de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O ...