Gebruiksvoorwaarden

1. WETTELIJKE KENNISGEVING

Gehost door: Thésée Hoofdkantoor: 16 Boulevard Garibaldi 92130 Issy les Moulineaux – Frankrijk

2. AANSPRAKELIJKHEID

Gebruikers hebben toegang tot www.leyton.com (hierna “de website” genoemd) via online communicatienetwerken. Gebruikers verklaren zich bewust te zijn van de relevante risico’s en deze te accepteren. Gebruikers erkennen ook dat informatie die wordt overgedragen of opgeslagen op de website kan worden onderschept of gewijzigd tegen de wensen van Leyton. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zichzelf tegen piraterij te beschermen, vooral door een veilig en geschikt computersysteem te gebruiken en regelmatig bijgewerkte antivirussoftware te installeren. Leyton kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het besmet raken van de computerapparatuur van de gebruikers tijdens of na het browsen op . Bovendien kan Leyton niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van informatie of diensten door gebruikers. Bovendien wijst Leyton alle verantwoordelijkheid af voor elke beslissing die gebruikers nemen op basis van enige inhoud die op de website is gepubliceerd of antwoorden op contactverzoeken. Bovendien streeft Leyton ernaar te garanderen dat de informatie op haar website accuraat is. Er wordt echter expliciet vermeld dat de informatie die het verwerkt, technische of typografische onnauwkeurigheden, weglatingen enz. kan bevatten. Leyton kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op haar website, ongeacht of de informatie die wordt verwerkt al dan niet volledig is, noch voor het achterhouden van de informatie. Layton kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige consequentie of schade van welke aard dan ook die verband houdt met het rapporteren van onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie door haar gebruikers. wil dat gebruikers hen op de hoogte stellen van eventuele weglatingen, fouten of correcties door een e-mail te sturen naar de webmaster van de website op het volgende adres: contact@leyton.com. Gebruikers erkennen dat Leyton zich het recht voorbehoudt om de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen en tijdelijk of permanent op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving. Leyton kan niet aansprakelijk worden gesteld indien haar website tijdelijk, gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar is als gevolg van onderhoud van de website of de server waarop deze wordt gehost, een technisch incident of een gebeurtenis die buiten haar macht ligt.

3. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het bedrijf Leyton, 16 Boulevard Garibaldi 92130 Issy les Moulineaux, en de dochteronderneming van de Groep Leyton, zijn verantwoordelijk voor persoonsgegevens – verwerking (die hierna als „Gegevens“ wordt genoemd) die uit “Gebruikers” van www.leyton.com bijeengezocht wordt (dat hierna als „Gebruikers“ wordt genoemd).
De belangrijkste doeleinden voor het verwerken van gegevens die op de website zijn verzameld, zijn:

 • Toegang tot de website, de inhoud en de functies
 • Verwerken, beheren en bewaken van contactverzoeken en informatie
 • Aanwervingsaanvragen beheren en verwerken (online sollicitaties ontvangen en beoordelen, kandidaten oproepen, besluiten om kandidaten aan te nemen of te weigeren, enz.)
 • Toezicht houden op de relaties van Leyton met websitegebruikers en haar contacten (klanten/prospects) als geheel, inclusief communicatie- en marketingactiviteiten (d.w.z. segmentatie, targeting, prospecting en nieuwsbrieven).
 • Verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit en de functionaliteit van de website
 • Uitvoeren van onderzoeken, analyses, rapportages en statistieken
 • Omgaan met verzoeken van gebruikers om hun rechten uit te oefenen om hun persoonsgegevens te beschermen
 • Voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Leyton

De doeleinden van deze verwerking komen voornamelijk voort uit het legitieme belang van Leyton om haar relaties – vooral commerciële – met websitegebruikers en hun contacten te controleren, te beheren en te organiseren, en om marketingactiviteiten en communicatie in het algemeen te organiseren. Gegevens die waarschijnlijk worden verzameld, kunnen betrekking hebben op gebruikersidentiteiten, contactgegevens of studies en/of werkervaring.

 • Gegevens die worden verzameld via contactformulieren, door u aan te melden voor een evenement georganiseerd door een van de bedrijven van de Leyton Group of door het downloaden van de documentatie van Leyton, moeten worden verzameld voor de Leyton Group om verzoeken van gebruikers te verwerken en waarvoor de wettelijke basis als toestemming dient. De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen aan bedrijven die tot de Leyton Group behoren, waarvan sommige buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Alle gegevens die buiten de Europese Unie worden overgedragen, zijn onderworpen aan contractuele clausules die worden opgesteld afhankelijk van het model dat wordt gebruikt door de Europese Commissie.   Wanneer gegevens worden verzameld via een contactformulier, door zich aan te melden voor een evenement georganiseerd door een van de bedrijven van de Leyton Group of door de documentatie van Leyton te downloaden, kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief en ervoor kiezen om regelmatig updates over aanbiedingen op de website te ontvangen. Gebruikers kunnen hun toestemming op elk moment intrekken en zich uitschrijven door op de link aan het einde van elke nieuwsbrief te klikken. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de huidige wettelijke en reglementaire bepalingen. De Leyton Group gebruikt de diensten van “MailChimp” (Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, VS) om zijn nieuwsbrieven te beheren. Deze provider is gecertificeerd volgens de wereldwijde gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoende worden beschermd. Voor meer informatie, kunnen de gebruikers op de volgende verbinding klikken: https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts.
 • Gegevens die uit een sollicitatie worden verzameld, worden verwerkt in relatie tot de functie waarop de gebruiker heeft gesolliciteerd of een gelijkwaardige functie.

Over het algemeen worden gebruikersgegevens zo lang bewaard als nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, onder voorbehoud van de vereiste om bepaalde gegevens te bewaren in overeenstemming met wettelijke of regelgevende bepalingen en om onze rechten te doen gelden, uit te oefenen en/of te verdedigen (bijv. 13 maanden voor internetverbinding en verkeersgegevens, maximaal 2 jaar voor online sollicitaties, etc.). Een of meer “cookie(s)” worden op de computers van de gebruikers geplaatst wanneer ze de website bezoeken. Voor meer informatie kunnen de gebruikers onze pagina i.v.m. het cookiesbeleid raadplegen.

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, kunnen gebruikers hun rechten uitoefenen (toegang, wijziging, verwijdering, bezwaar maken, beperken en overdragen waar relevant) door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), de heer Xavier de Marcillac, op het volgende e-mailadres: dpo@leyton.com. De gebruikers hebben ook het recht een klacht met de Nationale Commissie voor de Bescherming van Gegevens (CNIL) op hun website www.cnil.fr in te dienen.

Leyton Group heeft bindende bedrijfsregels geïmplementeerd (ook “BCR” genoemd) om, waar nodig, de uitbesteding van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar consultancydiensten aan entiteiten van de Leyton Group buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) te kaderen. Deze BCR zijn beschikbaar in het Frans en Engels.

4. VERSPREIDING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

Deze website en elk aspect ervan, inclusief programma’s, gegevens, databases, teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, geluiden, ontwerpen, grafische afbeeldingen, enz. zijn het exclusieve eigendom van Leyton of zijn een concessie die het heeft gekregen. Al deze elementen zijn onderworpen aan de bepalingen van de intellectuele eigendomscode en zijn als zodanig beschermd tegen elk gebruik dat niet is toegestaan door de wet of door deze kennisgeving. Het browsen op deze website houdt geen enkele licentie of overdracht van rechten in met betrekking tot een van de elementen ervan, afgezien van enige specifieke bepaling op de website. Elke volledige of gedeeltelijke kopie, reproductie, weergave, aanpassing of distributie van www.leyton.com of de inhoud ervan op welke manier dan ook en op welk medium dan ook is onwettig, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk overeengekomen door de directeur van publicatie of de persoon die de eigenaar is van de rechten van het betreffende deel van de website. Gebruikers zijn geautoriseerd om beschikbare documenten en informatie te bekijken, te downloaden en af te drukken onder de volgende voorwaarden:

 • De documenten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk informatief gebruik en in een strikt privé-context in overeenstemming met artikel L122–5 2 van de intellectuele eigendomscode
 • De documenten en informatie kunnen op geen enkele manier worden gewijzigd
 • De documenten en informatie kunnen op geen enkele manier worden gewijzigd

De rechten van gebruikers zijn slechts een eenvoudige toestemming voor het gebruik en vormen in geen geval een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de elementen van de website. Elk onderscheidend teken, logo en handelsmerk dat op de website verschijnt, is eigendom van Leyton en wordt beschermd door de bepalingen van de intellectuele eigendomswet en het burgerlijk wetboek met betrekking tot merkenrecht, modellenrecht en burgerlijke aansprakelijkheid. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud of informatie op de website, met name voor commercieel gebruik, kan worden vervolgd voor inbreuk en/of oneerlijke concurrentie en/of parasitaire handelspraktijken door de eigenaren van de relevante rechten.

5. HYPERLINKS

Leyton behoudt zich het recht voor om op haar website links te plaatsen die doorverwijzen naar webpagina’s van derden. Gebruikers worden erop gewezen dat het plaatsen van dergelijke links niet betekent dat Leyton de inhoud van de websites goedkeurt.
Leyton kan niet aansprakelijk worden gesteld en kan daarom niet garanderen voor:

 • de betrouwbaarheid, relevantie, nauwkeurigheid of volledigheid van hun inhoud
 • hun toegang of correcte technische werking

Leyton kan niet aansprakelijk worden gesteld als er een geschil zou ontstaan tussen een website waarnaar wordt verwezen op www.leyton.com en een gebruiker. Alleen de uitgever van de website waarnaar op www.leyton.com wordt verwezen, kan aansprakelijk worden gesteld.

6. TOEPASSELIJK RECHT

Elke moeilijkheid, klacht of geschil met betrekking tot deze website valt onder de Franse wetgeving. Alleen de rechtbanken van Parijs zijn bevoegd in geval van een geschil.

7. UPDATE

Leyton behoudt zich het recht voor om deze juridische kennisgeving op elk moment bij te werken, afhankelijk van de evolutie van de inhoud van de website. Leyton stelt voor dat alle gebruikers deze pagina elke keer dat ze de website bezoeken, lezen.

Datum van de laatste wijziging: 06/02/2020