Promocja innowacyjnej marki – na co można przeznaczyć dofinansowanie? 

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 16 Nov 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
dotacja innowacyjnej marki

16 października 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków na dotację dla promocji marki innowacyjnych MŚP. Konkurs prowadzony jest przez PARP, a więcej o nim pisaliśmy w naszym poprzednim artykule.  

W ramach pomocy publicznej na udział MŚP w targach finansowane są działania związane z organizacją i obsługą stoiska wystawowego Wnioskodawcy w zakresie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie. 

Działania finansowane w ramach dotacji na promocję innowacyjnej marki obejmują koszty:

 • wynajmu stoiska (powierzchni wystawienniczej);  
 • zaprojektowania i wykonania zabudowy lub zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy lub wynajmu zabudowy stoiska;  
 • nabycia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki;  
 • transport i ubezpieczenie zabudowy lub jej elementów;  
 • wynajmu sprzętu niezbędnego do prezentacji oferty na stoisku;  
 • obsługi stoiska, w tym usługi tłumaczenia w celu prezentacji oferty, koszty mediów oraz koszty utylizacji odpadów związanych z utylizacją stoiska wystawowego.  

Wydatki są kwalifikowalne wyłącznie w zakresie i przez okres, w którym odbywają się targi z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania stoiska i jego demontażu po zakończeniu targów. 

Ważne: Wszelkie wydarzenia targowe, których dotyczą koszty kwalifikowalne nie mogą rozpocząć się przed dniem złożenia, w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie ani zakończyć się po dniu zakończenia realizacji projektu. Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów stoiska wystawowego w ramach pomocy de minimis. 

Dotacja na promocję innowacyjnej marki – pomoc de minimis 

Po pierwsze, pomoc de minimis może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty wskazanej w Rozporządzeniu 1407/2013, która obecnie wynosi 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy. 

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i według stawek jednostkowych określonych w Przewodniku.  

Dotacja na promocję innowacyjnej marki – kwalifikowalne koszty podróży służbowych:

 • diet;  
 • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;  
 • uzyskania niezbędnych wiz;  
 • zakupu noclegów; 
 • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;  
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.  

Nie dopuszcza się organizacji wyjazdowej misji gospodarczej w czasie oraz bezpośrednio po zakończonym udziale wnioskodawcy w targach w roli wystawcy, jeśli misja ta dotyczy udziału w tym samym wydarzeniu targowym, w którym wnioskodawca wziął udział w roli wystawcy. 

Przepisy stosowane przez PARP – aktualna wykładnia 

 • Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty podróży służbowych pracowników wnioskodawcy uczestniczących w targach w charakterze wystawcy lub misjach gospodarczych (rozliczane stawkami jednostkowymi).  
 • Za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na umowę o pracę oraz osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą będącą wnioskodawcą lub osobę współpracującą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z wnioskodawcą będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
 • Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień: 

a) dostawy towaru lub wykonania usługi oraz samego rozpoczęcia świadczenia usługi, 

b) wpłaty zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi, 

c) zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia wyposażenia, usług, ujętych w kosztach kwalifikowanych projektu. 

Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu następujące czynności (pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte dofinansowaniem): 

a) opracowania wzoru umowy; 

b) przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy, 

c) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury wyboru wykonawcy (np. wysłania zapytanie ofertowego, otrzymania oferty od potencjalnych wykonawców, jej oceny), 

d) podpisania listów intencyjnych, e) podpisanie umowy warunkowej z wykonawcą 

f) tłumaczenia przysięgłego dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, 

g) uzyskania zezwoleń/ innych decyzji administracyjnych (w ramach prac przygotowawczych), 

h) działania przygotowawcze, w szczególności usługi doradcze związane z przygotowaniem Projektu. 

O czym jeszcze warto wiedzieć? 

W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.  

Regulamin nie daje w naszej ocenie całkowicie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy zmiany w planach dodatkowych działań (czyli działań innych niż udział w targach ze stoiskiem narodowym) mogą powodować brak prawa do wynagrodzenia, ale z naszego doświadczenia we wcześniejszych projektach tego typu możemy powiedzieć, że prawidłowo raportowane zmiany czy to ilościowe, czy kosztowe były przez Instytucję Pośredniczącą akceptowane, więc tu też nie powinno być problemu.  

Nie jest zatem wprost wykluczone zmienianie liczby działań innych niż obligatoryjne, czyli innych niż udział w targach ze stoiskiem narodowym. Pamiętać jednak trzeba, żeby zmiany w zakresie realizowanych działań / misji nie wpłynęły na osiągnięcie zdefiniowanych w projekcie wskaźników rezultatu (te omówimy sobie już w toku prac nad wnioskiem po ew. zawarciu umowy). Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące wnioskodawcy) efekty wynikające ze zrealizowanego projektu, mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części. Rezultat informuje o zmianach jakie nastąpiły u Wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu. 

Obowiązkowe, predefiniowane wskaźniki rezultatu, to:  

1. RCR002 – Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)  

2. WLWK-PLRR081 – Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji  

3. PROG-FENGR-001 – Przychody ze sprzedaży poza terytorium RP produktów będących przedmiotem projektu 

Dodamy na zakończenie, że problematyczna byłaby za to zmiana samej marki w trakcie realizacji projektu. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu, o którym mówimy wskazuje, że w sytuacji, w której planują Państwo zmianę nazwy marki produktowej (np. na obcojęzyczną) w związku z planowanym kierunkiem ekspansji, należy to wyraźnie zaznaczyć już na etapie wniosku o dofinansowanie (czyli należy powziąć taką decyzję najpóźniej do dnia złożenia wniosku w listopadzie) tak, aby zastosowana np. podczas targów w charakterze wystawcy nazwa marki nie budziła wątpliwości na etapie realizacji i rozliczania projektu. 

Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia w zakresie pozyskania dofinansowania na promocję innowacyjnej marki

Gdyby termin konkursu nie był dla Was optymalny, warto mieć na uwadze, że moduł pozwalający na podobne działania promocyjne i internacjonalizacje przewidziane są też w Module Internacjonalizacja w ramach dotacji Ścieżki SMART. Również w tym zakresie pomożemy przy aplikowaniu o środki.

UMÓW DARMOWĄ KONSULTACJĘ

Leyton to profesjonalna firma konsultingowa, która oferuje również inne usługi, jak np.:

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...