Dotacja na promocję innowacyjnej marki – dofinansowanie na promocję firmy 

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 20 Oct 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
dotacja na promocje firmy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła 16 października 2023 roku nabór wniosków na dotację w ramach Działania nr 02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Numer naboru: FENG.02.25-IP.02-001/23. Działanie jest finansowane z Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”.

Nabór trwać będzie do końca listopada. W ostatnim dniu składania wniosków (30 listopada) składnie trwać będzie tylko do godziny 16:00.

Należy mieć na uwadze, że LSI (Lokalny System Informatyczny) działa szczególnie powoli i źle w ciągu ostatniej doby przed składaniem (z powodu przeciążenia), dlatego zachęcamy Was do szybkiego działania, które zapewni złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem.

Beneficjenci dotacji 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty składane przez mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz przez przedsiębiorstwa średnie. Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Projekt przeznaczony jest dla projektów ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.

W ramach projektu powinny znaleźć się takie działania jak udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz udział w wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki.

Udział w targach w charakterze wystawcy możliwy jest wyłącznie podczas wydarzeń targowych z listy przewidzianej przez PARP i dedykowanych dla sektora gospodarki wskazanego przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru jednego lub większej liczby wydarzeń targowych z listy opublikowanej dla danego naboru.

Kto może starać się o dotację na promocję innowacyjnej marki?

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wpisują się w jeden z następujących sektorów gospodarki:

 • Sektor medyczny i farmaceutyczny
 • Sektor budowy i wykańczania budowli
 • Sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki – Sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ) – Sektor IT/ICT
 • Sektor przemysłu kreatywnego
 • Sektor kosmetyczny
 • Sektor maszyn i urządzeń
 • Sektor meblarski
 • Sektor motoryzacyjny
 • Sektor pojazdów szynowych
 • Sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi
 • Sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania
 • Sektor lotniczo-kosmiczny
 • Sektor spożywczy

Koszty, które można pokryć dofinansowaniem:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.

Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych;
 • koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu).

Wysokość dotacji na promocję innowacyjnej marki

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł.

Poziom dofinansowania wynosi 50%. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych, podobnie jak maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie zostały określone kwotowo.

Biorąc pod uwagę pytania formułowane ze strony wnioskodawców, warto poświęcić chwilę na omówienie kosztów kwalifikowanych podróży służbowych. W przypadku misji wyjazdowych kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników wnioskodawcy (rozliczane stawkami jednostkowymi) obejmujące koszty:

 • diet;
 • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
 • uzyskania niezbędnych wiz;
 • zakupu noclegów;
 • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.

Koszty te nie obejmują zatem kosztów biletów wstępu na targi w roli zwiedzającego czy też konferencje branżowe. Należy jednak podkreślić, że koszty biletów wstępu na targi w roli zwiedzającego lub konferencje branżowe kwalifikowane są w ramach kosztów pośrednich, stanowiących 7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu, rozliczanych metodą ryczałtową.   

W ramach tej kategorii kosztów kwalifikowalnych możliwe jest finansowanie w ramach pomocy de minimis kosztów, w szczególności:

 • opłata rejestracyjna dotycząca udziału w targach;
 • rezerwacja miejsca wystawowego na targach;
 • wpis do katalogu targowego;
 • transport i ubezpieczenie eksponatów;
 • biletów wstępu na wydarzenia targowe oraz wydarzenia towarzyszące targom tj. kongresy, konferencje, seminaria;
 • organizacja pokazów, prezentacji i degustacji

Obliczone w ten sposób koszty traktowane są jako wydatki poniesione. Nie ma zatem obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych, aby potwierdzić, że poniesione zostały wydatki na koszty pośrednie.

Dotacja na promocję innowacyjnej marki – czas realizacji projektu

Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach FENG. Tym samym potwierdzamy, że terminem zakończenia projektu może być 31.12.2029 r.

Dobrą praktyką w tego typu konkursach jest jednak planowanie projektu na okres do 24 miesięcy, gdyż łatwiej wtedy precyzyjnie określić harmonogram wydatków. Łatwiejsze jest wtedy planowanie przedsięwzięć promujących i udziału w konkretnych tragach. Przy dłuższych projektach problemem może być ewentualne anulowanie przez organizatorów targów albo inne zmiany niezależne od Wnioskodawcy, które uniemożliwią bardziej odległe w czasie działania. Warto też mieć na uwadze, że PARP planuje nabory wniosków w ramach działania 2.25 raz w roku, co umożliwi złożenie kolejnego wniosku na dalsze lata planowanej ekspansji zagranicznej. Podsumowując kwestię czasu realizacji projektu, generalnie lepszym rozwiązaniem jest zaplanowanie 2-3 krótkich projektów zamiast jednego bardzo długiego.

Na jakich rynkach obowiązuje dotacja na promocję innowacyjnej marki?

Warto zwrócić uwagę na pewien dość pozytywny aspekt geograficzny, który daje Wnioskodawcy większą swobodę działania. Z dokumentacji konkursowej nie wynika obowiązek promocji produktów i marki produktowej na nowych rynkach. Wnioskodawca może zatem wskazać we wniosku jako rynek docelowy rynek, na który już eksportuje swoje produkty. Rynek docelowy to kraj, na który wnioskodawca planuje eksportować produkty będące przedmiotem w projekcie i promować swoją markę produktową. W projekcie można zdefiniować więcej niż jeden kraj bądź też wskazać jako rynek docelowy region (polityczny, geograficzny) /kontynent. Reasumując, wnioskodawca nie musi wskazywać jako rynek docelowy tylko tych krajów, na których odbywają się targi.

Gdyby termin konkursu nie był dla Was optymalny, warto mieć na uwadze, że moduł pozwalający na podobne działania promocyjne i internacjonalizacje przewidziane są też w Module Internacjonalizacja w ramach dotacji Ścieżki SMART. Również w tym zakresie pomożemy przy aplikowaniu o środki.

Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia w zakresie pozyskania dofinansowania na promocję innowacyjnej marki

Gdyby termin konkursu nie był dla Was optymalny, warto mieć na uwadze, że moduł pozwalający na podobne działania promocyjne i internacjonalizacje przewidziane są też w Module Internacjonalizacja w ramach dotacji Ścieżki SMART. Również w tym zakresie pomożemy przy aplikowaniu o środki.

UMÓW DARMOWĄ KONSULTACJĘ

Leyton to profesjonalna firma konsultingowa, która oferuje również inne usługi, jak np.:

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...