Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

 • Autor Katarzyna Socik i Bogusz Bomanowski
  • 20 Feb 2024
  • read
 • Twitter
 • Linkedin

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP. 

Dotację może otrzymać każda firma niezależnie od liczby pracowników czy rocznego obrotu. Precyzując, konkurs adresowany jest zarówno do dużych przedsiębiorstw, jak i do przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa).

Celem dotacji jest utrzymanie w Waszej firmie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Cel dotacji to też cel projektu. To znaczy, że projekt, który dla Was przygotujemy ma realizować cel dotacji. Ten cel to poprawa bezpieczeństwa, higieny, komfortu pracy tak, by:

 1. Mały pomarańczowy rombzmniejszyć liczbę zagrożeń i uciążliwości oraz
 2. Mały pomarańczowy rombzwiększyć szansę na bezpieczne i nieprzerywane chorobami pracowników funkcjonowanie firmy.

Z tego względu dotacja pozwala pokryć wydatki na działania, które:

 •  Mały pomarańczowy rombpoprawiają bezpieczeństwo pracy,
 • Mały pomarańczowy rombzmniejszają zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • Mały pomarańczowy rombzmniejszają niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy,
 • Mały pomarańczowy rombumożliwiają pracownikom utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Ile czasu potrzeba na ubieganie się o środki z dotacji ZUS?

Wnioski o dofinansowanie można składać od 26 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r.

Czas przygotowania wniosku oraz wymaganej do niego dokumentacji wynosi około 2 tygodni.

Jeżeli współpracujecie z zewnętrznym podmiotem odpowiedzialnym za BHP, zachęcamy do zaproszenia go na spotkanie. Może to przyspieszyć prace Leyton nad Waszym wnioskiem.

Jeśli jednak nie macie takiej współpracy, również zachęcamy do kontaktu z nami. Nasze kompetencje pozwalają na kompleksowe wsparcie Waszego przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu dotacji ZUS na poprawę BHP. Warto zaznaczyć, że eksperci Leyton posiadają uprawnienia Audytorów ISO w kontekście BHP.

Powoduje to, że nasza usługa obejmuje nie tylko napisanie wniosku ale też wcześniejszą ocenę potrzeb, które przewidziany do dotacjiprojekt ma za zadanie realizować. To kolejna cecha, która pozytywnie wyróżnia ofertę Leyton na tle konkurencji.

Jakie są główne warunki udziału w konkursie na dofinansowanie z ZUS na BHP?

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Mały pomarańczowy rombnie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 2. Mały pomarańczowy rombnie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 3. Mały pomarańczowy rombnie zalega z opłacaniem podatków;
 4. Mały pomarańczowy rombnie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 5. Mały pomarańczowy rombnie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 6. Mały pomarańczowy rombnie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Ile pieniędzy można otrzymać z dotacji ZUS na BHP?

Budżet bieżącego programu wsparcia wynosi 120 mln PLN.

Dofinansowanie możliwe do pozyskania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych. Chodzi tu o koszty z listy przewidzianej w przepisach regulujących konkurs dotacyjny ZUS. W dalszej części artykułu wspomnimy jeszcze o tych kosztach. Kwotowo dotacja dla pojedynczego przedsiębiorstwa może wynieść do 300.000 PLN.

Katalog kosztów kwalifikowanych, czyli tych kosztów realizacji projektu, które mogą być pokryte z dotacji, jest obszerny. Na indywidualnych spotkaniach możemy omówić Wasze potrzeby. Co istotne, nie ma obowiązku ponoszenia wszystkich wydatków. Warto podkreślić,że projekt ma być zindywidualizowany i zoptymalizowany pod kątem realizacji konkretnych potrzeb Waszego przedsiębiorstwa. Prezentujemy tu zbiorczo najważniejsze, najbardziej typowe kategorie wydatków.

Na co można przeznaczyć dotację ZUS?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 1. Mały pomarańczowy rombbezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 2. Mały pomarańczowy romburządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 3. Mały pomarańczowy romboświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 4. Mały pomarańczowy rombochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 5. Mały pomarańczowy romburządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 6. Mały pomarańczowy rombsprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 7. Mały pomarańczowy rombsprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 8. Mały pomarańczowy rombsprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 9. Mały pomarańczowy rombśrodki ochrony indywidualnej.

Lista szczegółowych kosztów (możliwych do zakupienia urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz koszty ich montażu) jest bardzo obszerna. Z uwagi na to szczegółowe omówienie i wybór tych zakupów, które najlepiej przysłużą Waszej firmie pozostawiamy na etapie indywidualnych konsultacji z Państwem.

Kryteria oceny i wyboru projektów w konkursie na dofinansowanie z ZUS na BHP

Większość kryteriów wyboru, według których ZUS wybiera projekty do dofinansowania to kryteria punktowane, które omówimy za chwilę. Wyjątkiem jest „zero-jedynkowe” kryterium zgodności proponowanych rozwiązań z przepisami BHP. Kryterium to oceniane jest na zasadzie tak/nie (tzn. może ono być uznane za spełnione albo niespełnione).

Pozostałe kryteria są punktowane.

Kryterium ryzyka wnioskodawcy, czyli Waszego przedsiębiorstwa, które ubiega się o dofinansowanie jest punktowane w skali od 1 do 12 punktów. Wyżej punktowane są te rodzaje działalności, które generują więcej ryzyk (zwł. Przedsiębiorstwa produkcyjne). To ona mają bowiem najwięcej zagrożeń do zniwelowania. Dotacja nie wyklucza jednak przedsiębiorstw z branży innych niż produkcyjne. [1]

Kryterium cel projektu (punktacja od 0 do 5 punktów) to kryterium, w którym ZUS dokonuje weryfikacji, czy cel główny projektu i cele poszczególnych działań:

Mały pomarańczowy rombpotwierdzają zasadność realizacji projektu;

Mały pomarańczowy rombsą szczegółowo opisane, mierzalne, realne, określone w czasie.

Ważne jest zatem wskazanie celów w taki sposób, by ich osiągnięcie dało się zmierzyć i obiektywnie zweryfikować.

W ramach kryterium celu dokonuje się też oceny istniejącego problemu i proponowanego sposobu jego ograniczenia lub zniwelowania;

Eksperci ZUS mają tu też możliwość weryfikacji wskazanych we wniosku wskaźników BHP, poziomów ryzyka związanych z czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi u wnioskodawcy.

Weryfikacji tej dokonuje się na podstawie dokumentów potwierdzających przeprowadzone: badania, pomiary stężenia i natężenia czynników szkodliwych i uciążliwych, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

Kolejne kryterium to adekwatność proponowanych w projekcie działań do realizacji. Ocenia się tu (również w skali od 0 do 5 punktów) adekwatność założonych działań i wydatków do poziomu czynników ryzyka występujących u wnioskodawcy. Należy wziąć pod uwagę, że dla różnych kategorii ryzyka odpowiednie będą różne środki zaradcze. Tu ponownie przydatne będą w naszej współpracy kwalifikacje ekspertów Leyton w zakresie oceny ryzyka dla BHP zgodnie z międzynarodowym standardem ISO. Pod uwagę bierze się w szczególności możliwość osiągnięcia deklarowanej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przez wdrożenie proponowanych działań.

Efektywność i zasadność wydatków w projekcie to kryterium punktowane w skali od 0 do 10 punktów. W tym kryterium oceniane są nie tyle same działania, co ich koszty oraz ramy czasowe. ZUS dokona oceny:

Mały pomarańczowy rombniezbędności i efektywności wydatków projektu;

Mały pomarańczowy rombrynkowości kosztów, to znaczy porównania wartości usług i produktów z kosztorysem projektu oraz z wartościami tych samych usług i produktów oferowanych na rynku;

Mały pomarańczowy rombracjonalności harmonogramu projektu – czy okres realizacji projektu jest adekwatny do działań planowanych do realizacji.

Ważne w przypadku tego kryterium jest uzyskanie 3 lub i większej liczby punktów w podstawowej, 5-punktowej skali, ponieważ wtedy uzyskane punkty mnożone są przez 2, dlatego zamiast pozostać w skali 0-5 punktów można uzyskać 6, 8 lub nawet 10 punktów.

W celu wsparcia Was w spełnieniu tego kryterium (i uzyskaniu najwyższej możliwej punktacji) eksperci Leyton zaproponują dla projektu optymalny harmonogram prac i zweryfikują adekwatność kosztów.

Ostatnie z punktowanych kryteriów do kryterium oddziaływania projektu na poprawę BHP (skala punktacji od 0 do 15 punktów, punkty są mnożone podobnie jak w kryterium efektywności, jednak nie przez 2 a przez 3). W tym kryterium dokonuje się weryfikacji w 2 obszarach:

1) wpływ (bezpośredniego) osiągnięcia celów projektu na poprawę warunków BHP na stanowiskach pracy u wnioskodawcy, (np. w kontekście liczby osób objętych projektem, poziomu ryzyka zawodowego, itp.)

2) rezultaty realizacji projektu, przy czym ocena rezultatu zależy m.in. od tego, czy:

 1. Mały pomarańczowy rombwskazano ich wartości początkowe i docelowe,
 2. Mały pomarańczowy rombwskazano, w jaki sposób zostaną one zmierzone / zweryfikowane,
 3. Mały pomarańczowy rombwynikają z planowanych działań przewidzianych w projekcie.

Jak można zauważyć, dotacja ZUS ma określone zalety. Z pewnością należy do tych zalet możliwość poprawy zawczasu warunków pracy, eliminacji ryzyka. Nie tylko pozwala to utrzymać najwyższe standardy, ale też zapewnia utrzymanie i napływ wysokiej klasy pracowników / zleceniobiorców. Realizacja takiego projektu służy też eliminacji przestojów i przeciążenia lub opóźnień w realizacji zleceń. Problemy takie mogłyby wyniknąć ze zwolnień lekarskich lub spadku efektywności osób zatrudnionych w wyniku niedogodności czy niedostosowania stanowisk pracy czy przestrzeni wspólnych przedsiębiorstwa. Dotacja pozwala zatem niwelować problemy i unikać ich w przyszłości.

Dodatkowa zaleta dotacji ZUS to jej niezależność od wielkości przedsiębiorstwa. Ubiegać się o nią mogą  duże, średnie i mniejsze (małe i mikro) przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do kontaktu z Leyton w sprawie szczegółów współpracy


[1] Ocena opiera się na 12 kategoriach ryzyka przypisywanych według kodu PKD. Podział na kategorie jest regulowany rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2022 r. poz. 740).

Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia

Umów bezpłatną konsultację

Autor

Katarzyna Socik i Bogusz Bomanowski

Grants Experts

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...