Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardziej uniwersalna metoda wsparcia biznesu ze środków UE

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 02 Apr 2024
  • read
 • Twitter
 • Linkedin

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszcze lepiej pomóc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji.

Mieliśmy do czynienia zarówno z aplikowaniem o środki w trybie indywidualnym (wiosna i jesień 2023), jak i z aplikowaniem w trybie konsorcjów (marzec 2024).

Dotacja nie określa górnej granicy kosztów, o które można się ubiegać. Ważne jest, by koszty były uzasadnione wydatkami związanymi z realizacją zadań koniecznych do osiągnięcia rezultatu projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 27 czerwca a kończy 24 października 2024.

Zapraszamy do darmowych konsultacji. Przeanalizujemy wstępne szanse na ubieganie się przez Państwa o dotację i zaplanujemy prace nad wnioskiem o dofinasowanie. Zgłoszenia przyjmujemy do lipca.

Budżet naboru wniosków o dofinansowanie: 3 mld PLN.

Warto podkreślić, że wielką zaletą dotacji SMART jest jej modułowość. Oznacza to, że SMART stanowi elastyczny instrument finansowy – możemy go skonfigurować odpowiednio do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

Wsparcie finansowe z dotacji SMART to instrument finansowy, który dzieli się na siedem modułów. Umożliwiają one umożliwiają realizację kompleksowych projektów. Są to:

 1. 1. Moduł B+R (realizacja praw badawczo-rozwojowych) – jeden z modułów obligatoryjnych (szczegóły w dalszej części artykułu)
 2. 2. Wdrożenie innowacji – jeden z modułów obligatoryjnych (szczegóły w dalszej części artykułu)
 3. 3. Infrastruktura B+R – dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego 
 4. 4. Zazielenienie przedsiębiorstw – działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych
 5. 5. Cyfryzacja – dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które mają prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.
 6. 6. Internacjonalizacja (finansowanie promocji przedsiębiorstwa na nowych rynkach, w tym udział w targach)
 7. 7. Kompetencje (szkolenia dla pracowników przedsiębiorstwa)

Moduły obowiązkowe i fakultatywne

Moduł B+R jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw. Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa a także przedsiębiorstwa małe i średnie) mogą wybrać Moduł B+R albo Moduł Wdrożenie.

1. Moduł B+R czyli Moduł Badawczo-Rozwojowy

Moduł ten obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej (nowy lub znacząco ulepszony produkt / usługa) lub innowacji procesowej (nowy lub znacząco ulepszony proces np. proces technologiczny). Inaczej mówiąc, innowacja procesowa to wdrożenie nowej albo znacząco ulepszonej metody produkcji lub dostawy. Swoim zakresem obejmuje ona znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania.

W każdym przypadku musi być to innowacja na poziomie co najmniej kraju. Ważne jest zatem, by oceniając swoją docelową innowację mieć wiedzę o tym, jakimi rozwiązaniami dysponuje konkurencja.

Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

W tym module najczęściej potrzebne jest zaangażowanie naukowców. Może się to odbywać na dwa sposoby:

 • Mały pomarańczowy rombZatrudnienie konkretnych osób w projekcie. Może ono nastąpić na podstawie umowy o pracę lub zlecenia. Wymiar zaangażowania może odpowiadać etatowi lub być mniejszy, najczęściej minimalne zaangażowanie odpowiada pod względem liczby godzin ½ etatu.
 • Mały pomarańczowy rombPodwykonawstwo – w tym przypadku część praca badawczo-rozwojowych (prac B+R) wykonuje

2. Moduł wdrożenie innowacji

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R.

Dofinansowaniu podlegają nakłady inwestycyjne, wartości niematerialne i prawne.

Dofinansowanie w ramach Modułu Wdrożenie Innowacji można otrzymać na:

 •  Mały pomarańczowy rombzakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • Mały pomarańczowy rombzakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • Mały pomarańczowy rombnabycie robót i materiałów budowlanych,
 • Mały pomarańczowy rombnabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • Mały pomarańczowy rombzakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • Mały pomarańczowy rombzakup usług doradczych,
 • Mały pomarańczowy rombkoszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej. Podobnie jak w przypadku Modułu B+R, mowa tu o innowacji co najmniej na poziomie krajowym, czyli w skali Polski. Oczywiście w grę wchodzi też innowacja na poziomie europejskim lub światowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

Cele przedsięwzięć dofinasowanych w ramach dotacji SMART

Celem każdego projektu dofinasowanego w ramach SMART jest opracowanie i wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych.

Dodatkowymi celami projektu (jeśli tak zdecyduje Przedsiębiorca) może być cyfryzacja lub transformacja ekologiczna (czyli transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju), jak również internacjonalizacja, czy też wzrost kompetencji kadry przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie – wysokość

Wysokość dofinansowania zależy od kilku czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj planowanych prac badawczo-rozwojowych oraz lokalizacja inwestycji.

 • Mały pomarańczowy rombWydatki na prace B+R: od 25 do 80% (w zależności od rodzaju prowadzonych prac B+R)
 • Mały pomarańczowy rombWydatki inwestycyjne: od 20 do 70% (w zależności od lokalizacji inwestycji)
 • Wydatki na internacjonalizację i szkolenia: od 50 do 70%

Zapraszamy do indywidualnego kontaktu – pomożemy w określeniu poziomu dofinansowania. Po jego określeniu możemy przystąpić do opracowania z Państwem dokumentacji aplikacyjnej i do ubiegania się o dotację.

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...

Opinia o innowacyjności
Opinia o innowacyjności – pomoc ekspertów od innowacji

Opinia o innowacyjności to niezależna (opracowana przez zewnętrzny profesjonalny podmiot) analiza...