Polska Strefa Inwestycji - Leyton Polska Polska Strefa Inwestycji - Leyton Polska

Polska Strefa Inwestycji

Uzyskaj wsparcie z tytułu realizacji nowej inwestycji

Na czym polega wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Dowiedz się, czy się kwalifikujesz

Przedsiębiorcy planujący nową inwestycję na terenie Polski mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Program wsparcia nowych inwestycji daje szanse na skorzystanie z pomocy publicznej bez względu na terytorialną lokalizację inwestycji. Wsparcie nowej inwestycji udzielane jest przedsiębiorcy w drodze tzw. decyzji o wsparciu, w formie zwolnienia z podatku dochodowego, którego wysokość zależy m.in. od:

• wysokości tzw. kosztów kwalifikowanych, • lokalizacji inwestycji, • wielkości przedsiębiorstwa

i może wynieść nawet do 70% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, kalkulowanych jako nakłady inwestycyjne na środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne albo jako dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w związku z realizacją nowej inwestycji.

Zwolnienie z podatku przysługuje w zależności od lokalizacji inwestycji przez 10, 12 albo 15 lat, licząc od dnia wydania decyzji. Przykładowo, przedsiębiorca zatrudniający do 50 osób i planujący realizację inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych na terenie województwa lubelskiego, ponosząc koszty kwalifikowane w wysokości 4 mln zł, może otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości 2,8 mln zł na okres 15 lat.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi w Polskiej Strefie Inwestycji?

  • założenie nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych przez przedsiębiorcę (warunek konieczny dla przedsiębiorcy innego niż MŚP realizującego nową inwestycję na terenie woj. mazowieckiego)
  • zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego.
Polska Strefa Inwestycji - Leyton Polska
Polska Strefa Inwestycji - leyton polska

Aby uzyskać decyzję o wsparciu inwestycji i w rezultacie, aby nasz dochód mógł być zwolniony z podatku dochodowego, konieczne jest wykazanie przynależności do sektora przemysłu lub sektora nowoczesnych usług. Weryfikacja następuje wg kodów PKD. Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed uzyskaniem decyzji – możliwy jest natomiast zakup gruntów i pierwsze prace przygotowawcze (nie należy rozpoczynać prac budowlanych, ani zamawiać urządzeń). Dodatkowe punkty przyznawane są za spełnienie określonych kryteriów ilościowych (wysokość nakładów inwestycyjnych) i jakościowych, takich jak np. prowadzenie działalności eksportowej, czy realizacja prac badawczo-rozwojowych.

Aby uzyskać decyzję o wsparciu inwestycji i w rezultacie, aby nasz dochód mógł być zwolniony z podatku dochodowego, konieczne jest wykazanie przynależności do sektora przemysłu lub sektora nowoczesnych usług. Weryfikacja następuje wg kodów PKD. Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed uzyskaniem decyzji – możliwy jest natomiast zakup gruntów i pierwsze prace przygotowawcze (nie należy rozpoczynać prac budowlanych, ani zamawiać urządzeń). Dodatkowe punkty przyznawane są za spełnienie określonych kryteriów ilościowych (wysokość nakładów inwestycyjnych) i jakościowych, takich jak np. prowadzenie działalności eksportowej, czy realizacja prac badawczo-rozwojowych.

W jaki sposób Leyton pomaga uzyskać wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

  • ocenimy kwalifikowalność nowej inwestycji,
  • pomożemy w wyborze lokalizacji realizacji nowej inwestycji pod kątem możliwości uzyskania jak najwyższego zwolnienia z podatku dochodowego,
  • wstępnie oszacujemy wysokość potencjalnego zwolnienia z podatku dochodowego,
  • poprowadzimy proces uzyskiwania decyzji o wsparciu,
  • rozliczymy przyznane wsparcie.
how we help - leyton polska

Leyton w liczbach

20

Lata doświadczenia

20000

Klienci

11

Kraje

Leyton w liczbach

20

Lata doświadczenia

20000

Klienci

11

Kraje

Skontaktuj się z naszymi specjalistami SSE

Skontaktuj się z nami