Polska Strefa Inwestycji

Uzyskaj wsparcie z tytułu realizacji nowej inwestycji

Na czym polega wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Przedsiębiorcy planujący nową inwestycję na terenie Polski mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Program wsparcia nowych inwestycji daje szansę na skorzystanie z pomocy publicznej bez względu na terytorialną lokalizację inwestycji. Wsparcie nowej inwestycji udzielane jest przedsiębiorcy w drodze tzw. decyzji o wsparciu, w formie zwolnienia z podatku dochodowego, którego wysokość zależy m.in. od:

• wysokości tzw. kosztów kwalifikowanych
• lokalizacji inwestycji
• wielkości przedsiębiorstwa

i może wynieść nawet do 70% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, kalkulowanych jako nakłady inwestycyjne na środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne albo jako dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w związku z realizacją nowej inwestycji.

Zwolnienie z podatku przysługuje w zależności od lokalizacji inwestycji przez 10, 12 albo 15 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Przykładowo, przedsiębiorca zatrudniający do 50 osób i planujący realizację inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych na terenie województwa lubelskiego, ponosząc koszty kwalifikowane w wysokości 4 mln zł, może otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości 2,8 mln zł na okres 15 lat.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi w Polskiej Strefie Inwestycji?

● Założenie nowego przedsiębiorstwa,

● Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,

● Dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych przez przedsiębiorcę (warunek konieczny dla przedsiębiorcy innego niż MŚP realizującego nową inwestycję na terenie woj. mazowieckiego),

● Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego.

Polska Strefa Inwestycji to instrument pozwalający na uzyskanie ulgi podatkowej na realizację nowej inwestycji. Można z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy, a wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Decyzja przyznawana jest firmom wpisującym się w zakres działalności, na który można otrzymać pomoc publiczną oraz spełniającym określone kryteria ilościowe (wysokość nakładów inwestycyjnych) i jakościowe, takie jak np. prowadzenie działalności z preferowanych sektorów, czy oferowanie stabilnego zatrudnienia.

Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed uzyskaniem decyzji – możliwy jest natomiast zakup gruntów i pierwsze prace przygotowawcze (nie należy rozpoczynać prac budowlanych, ani zamawiać urządzeń).

W jaki sposób Leyton pomaga uzyskać wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

  • Ocenimy kwalifikowalność nowej inwestycji,
  • Pomożemy w wyborze lokalizacji realizacji nowej inwestycji pod kątem możliwości uzyskania jak najwyższego zwolnienia z podatku dochodowego,
  • Wstępnie oszacujemy wysokość potencjalnego zwolnienia z podatku dochodowego,
  • Poprowadzimy proces uzyskiwania decyzji o wsparciu.

Może Cię również zainteresować

ulga b+r

Leyton w liczbach

25

Lat doświadczenia

+40 000

Klientów

16

Krajów

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. PSI

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward