INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych

Leyton Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-687) przy ul. Wspólnej 70 (Leyton) przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się z Leyton jako administrator tych danych w sposób opisany poniżej.

2. Cel przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa zapytania powstałego w związku ze świadczeniem usług przez Leyton, w tym w ramach zawartej umowy z Leyton lub inna reakcja na podjęty z Leyton kontakt. Dane osobowe przetwarzane są także w celach kontaktowych, w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Leyton.

3. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania współpracy Leyton z osobą, której dane dotyczą, bądź z podmiotem reprezentowanym w kontaktach z Leyton przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie, przez czas wymagany przepisami prawa ze względu na ciążące na administratorze obowiązki publicznoprawne a także ochronę roszczeń.
Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody, jednak nie krócej niż do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów

4. Podstawy prawne przetwarzanych danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) (obsługa zapytania, wykonywanie umowy) i f) (kontakt nie stanowiący wykonania umowy ani obsługi zapytania) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”).

5. Ujawnianie danych osobowych i odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Leyton, w tym podmioty świadczące usługi teleinformatyczne takie jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, świadczenia usług księgowych.
Leyton udostępnia dane osobowe w przypadkach, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, lub gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb Leyton będących konsekwencją zawartej umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

  • dostępu do danych osobowych, które są przechowywane przez Leyton;
  • żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
  • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać pismo lub e-mail na dane Leyton, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Podanie w piśmie swoich danych kontaktowych umożliwi szybsze nawiązanie kontaktu na etapie realizacji konkretnego prawa; w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie dana osoba chce skorzystać.

7. Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że Leyton przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw, osobie tej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane kontaktowe Leyton

Adres pocztowy: Leyton Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 70
Wszelkie wnioski, zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzanych w Leyton danych osobowych należy kierować na adres: rodo@leyton.com
Informujemy, że funkcję Inspektora Ochrony Danych w Leyton pełni Pani Małgorzata Behague, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e- mail: rodo@leyton.com lub drogą telefoniczną pod numerem: + 48 694 997 623.
Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest dbanie o zachowanie poszanowania przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez Leyton Twoich danych osobowych.

Date of last update: 11/12/2023