Warunki Korzystania

1. INFORMACJA PRAWNA

Właściciel: Thésée, 16 Boulevard Garibaldi 92130 Issy les Moulineaux, spółka holdingowa Grupy Leyton

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do witryny www.leyton.com (zwanej dalej „Witryną”) za pośrednictwem systemu komunikacji sieciowej. Użytkownicy oświadczają, że są świadomi związanych z tym faktem zagrożeń i akceptują je. Użytkownicy są także świadomi ryzyka, że informacje przesyłane za pośrednictwem Witryny lub w niej przechowywane, mogą zostać przechwycone lub zmodyfikowane wbrew woli Grupy Leyton. Użytkownicy są zobowiązani podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zabezpieczyć się przed atakami pirackimi, w szczególności korzystając z bezpiecznego i stabilnego systemu komputerowego oraz instalując regularnie aktualizowane oprogramowanie antywirusowe. Grupa Leyton w żadnym wypadku nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, jeżeli sprzęt komputerowy Użytkowników zostanie zainfekowany w trakcie przeglądania Witryny www.leyton.com lub później. Ponadto Grupa Leyton nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za fakt nieuczciwego wykorzystania przez Użytkowników informacji lub usług. Dodatkowo Grupa Leyton odrzuca całą odpowiedzialność za wszelkie decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie dowolnych treści opublikowanych w Witrynie lub odpowiedzi udzielonych po wysłaniu formularza kontaktowego. Ponadto Grupa Leyton dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować dokładność informacji prezentowanych w Witrynie. Należy jednakże wyraźnie zaznaczyć, że przetwarzane informacje mogą zawierać techniczne lub typograficzne nieścisłości, ominięcia itp. Grupa Leyton w żadnym wypadku nie będzie odpowiadała za błędy występujące w Witrynie internetowej, bez względu na to, czy przetwarzane informacje są kompletne albo czy zostały wycofane. W żadnym wypadku Grupa Leyton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje czy szkody związane ze zgłoszeniem przez Użytkowników nieprecyzyjnych, niekompletnych lub nieaktualnych informacji. Grupa Leyton zachęca Użytkowników do informowania o wszelkich pominięciach, błędach oraz poprawkach poprzez wysłanie wiadomości e-mail do administratora Witryny pod następujący adres: contact@leyton.com. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Grupa Leyton zastrzega sobie prawo, aby bez uprzedzenia modyfikować oraz czasowo lub stale zawieszać całą Witrynę lub dowolną jej część. Grupa Leyton nie ponosi odpowiedzialności za czasową, częściową lub całkowitą niedostępność spowodowaną koniecznością utrzymania Witryny internetowej lub serwera, na którym jest hostowana, problemem technicznym lub zdarzeniem, na które nie ma wpływu.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych (zwanych dalej „Danymi”) pobieranych od Użytkowników Witryny www.leyton.com (zwanych dalej „Użytkownikami”), jest spółka holdingowa Grupy Leyton z siedzibą pod adresem Thésée, 16 Boulevard Garibaldi 92130 Issy les Moulineaux.

Oto główne cele przetwarzania Danych gromadzonych w Witrynie:

 •  uzyskiwanie dostępu do Witryny, obecnych w niej treści i funkcji,
 • przetwarzanie i monitorowanie zapytań oraz informacji i zarządzanie nimi,
 • przetwarzanie zgłoszeń rekrutacyjnych i zarządzanie nimi (otrzymywanie aplikacji online oraz ich ocenianie, zapraszanie kandydatów na rozmowy, podejmowanie decyzji o zatrudnieniu lub odrzuceniu kandydatów itp.),
 • nadzorowanie całościowych relacji Grupy Leyton z Użytkownikami Witryny oraz ich kontaktami (klientami/potencjalnymi klientami), w tym działania związane z komunikacją i marketingiem (tj. segmentacja, targetowanie, pozyskiwanie nowych klientów i rozsyłanie newsletterów),
 • udoskonalanie oraz optymalizacja jakości i funkcjonalności Witryny,
 • przeprowadzanie badań i analiz oraz sporządzanie raportów i statystyk,
 • przetwarzanie zapytań Użytkowników w celu egzekwowania ich praw związanych z ochroną danych osobowych
 • przestrzeganie prawnych i regulacyjnych zobowiązań związanych z działalnością biznesową Grupy Leyton.

Najczęściej gromadzone Dane dotyczą tożsamości Użytkowników, danych do kontaktu oraz informacji o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Dane gromadzone za pośrednictwem formularzy kontaktowych uzupełnianych podczas rejestrowania się na wydarzenie organizowane przez jedną z firm należących do Grupy Leyton lub pobierania dokumentów Leyton muszą być gromadzone przez Grupę Leyton w celu przetwarzania zapytań Użytkowników, a podstawę prawną ich gromadzenia stanowi wyrażona zgoda. Zgromadzone Dane mogą być przekazywane spółkom należącym do Grupy Leyton, z których niektóre mają siedzibę w krajach spoza Unii Europejskiej. Wszelkie Dane przekazywane poza Unię Europejską podlegają klauzulom umownym, które redaguje się w oparciu o model stosowany przez Komisję Europejską.

 • Jeśli Dane gromadzone są za pośrednictwem formularzy kontaktowych uzupełnianych podczas rejestrowania się na wydarzenie organizowane przez jedną z firm należących do Grupy Leyton lub pobierania dokumentów Leyton, Użytkownicy mogą subskrybować newsletter i zdecydować, czy chcą regularnie otrzymywać zaktualizowane informacje na temat ofert prezentowanych w Witrynie. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać zgodę i anulować subskrypcję, klikając łącze umieszczone na końcu każdego newslettera. Dane są gromadzone zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i regulacjami. Grupa Leyton zarządza swoimi newsletterami, korzystając z usług firmy MailChimp (Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA). Usługodawca posiada certyfikat zgodności z globalnym programem ochrony danych „Privacy Shield” (Ochrona prywatności), dzięki czemu zapewnia wystarczający poziom bezpieczeństwa Danych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, Użytkownicy mogą kliknąć następujące łącze:
https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts.

Dane pozyskiwane z aplikacji o pracę są przetwarzane w odniesieniu do stanowiska, na jakie aplikował Użytkownik, albo równorzędnego stanowiska.

Zasadniczo Dane Użytkownika są przechowywane tak długo, jak długo jest to wymagane do osiągnięcia powyższych celów, z zastrzeżeniem wymogu przechowywania Danych zgodnie z przepisami prawa lub regulacjami oraz w celu uznania, zastosowania i/lub ochrony naszych praw (np. przez 13 miesięcy w przypadku Danych pochodzących z przeglądania i dotyczących przeprowadzonych połączeń oraz nie dłużej niż przez 2 lata w przypadku Danych pozyskanych z aplikacji o pracę itp.). Gdy Użytkownicy odwiedzają Witrynę, w ich komputerach zapisywany jest co najmniej jeden plik „cookie”. Więcej informacji na ten temat Użytkownicy znajdą na naszej stronie „Polityka plików cookie”.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Użytkownicy mogą egzekwować swoje prawa (uzyskiwać dostęp do Danych, modyfikować i usuwać je, sprzeciwiać się ich wykorzystaniu, ograniczać do nich dostęp i przesyłać je), kontaktując się z inspektorem ochrony danych, panem Xavierem de Marcillac, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dpo@leyton.com. Użytkownicy mają także prawo do złożenia skargi w lokalnym organie nadzoru, korzystając z jego witryny: https://uodo.gov.pl/

4. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Witryna internetowa oraz każdy jej aspekt, w tym programy, Dane, bazy danych, teksty, obrazy animowane i inne, dźwięki, projekty, grafiki itp. stanowią wyłączną własność Grupy Leyton lub Grupa uzyskała zezwolenie na ich wykorzystywanie. Wszystkie te elementy są regulowane zapisami kodeksu własności intelektualnej i w związku z tym są zabezpieczone przed nieuprawnionym wykorzystaniem, którego nie przewiduje prawo ani niniejsza informacja prawna. Przeglądanie tej Witryny nie wiąże się z udzieleniem żadnego zezwolenia ani przeniesieniem praw odnośnie dowolnych jej elementów, z wyłączeniem konkretnego zapisu obecnego w Witrynie. Kopiowanie, powielanie, przedstawianie, adaptowanie lub rozpowszechnianie, w całości lub w części, Witryny www.leyton.com lub zawartych w niej treści w dowolny sposób albo na dowolnym nośniku jest nielegalne, o ile wcześniej dyrektor publikacji lub osoba posiadająca prawa do danej części Witryny nie wyrazili na to pisemnej zgody. Użytkownicy mogą wyświetlać, pobierać oraz drukować dokumenty i informacje z poszanowaniem następujących warunków:

 • Dokumentów można używać wyłącznie w celach informacyjnych i w środowisku czysto prywatnym zgodnie z artykułem L122–5 2 kodeksu własności intelektualnej.
 • Dokumentów i informacji nie można w żaden sposób modyfikować.
 • Dokumentów i informacji nie można w żaden sposób modyfikować.

Prawa Użytkowników sprowadzają się wyłącznie do uprawnienia do użytkowania i w żadnym razie nie stanowią przeniesienia praw własności intelektualnej do elementów prezentowanych w Witrynie. Każdy charakterystyczny znak, logo i znak towarowy, który pojawia się w Witrynie, jest własnością Leyton chronioną przepisami kodeksu własności intelektualnej oraz kodeksu cywilnego dotyczącymi prawa o znakach towarowych, prawa projektowego i odpowiedzialności cywilnej. Wszelkie nieuprawnione korzystanie z treści lub informacji zawartych w Witrynie, a w szczególności stosowanie ich w celach komercyjnych, może być ścigane przez właścicieli poszczególnych praw z tytułu naruszenia ich praw i/lub nieuczciwej konkurencji i/lub nieuczciwych praktyk biznesowych.

6. ŁĄCZA HIPERTEKSTOWE

Grupa Leyton zastrzega sobie prawo do umieszczania w swoich Witrynach łączy z przekierowaniem do stron należących do osób trzecich. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że publikowanie takich łączy nie oznacza, że Grupa Leyton zatwierdza treści obecne w tych witrynach.

Grupa Leyton nie ponosi odpowiedzialności w niżej opisanym zakresie i w związku z tym nie może zagwarantować:
 

 • wiarygodności, istotności, dokładności ani kompletności ich treści,
 • ich dostępności ani funkcjonalności technicznej.

Grupa Leyton nie ponosi odpowiedzialności w wypadku zaistnienia sporu pomiędzy witryną prezentowaną w Witrynie www.leyton.com a Użytkownikiem. Do odpowiedzialności może zostać pociągnięty wyłącznie podmiot publikujący witrynę prezentowaną w Witrynie www.leyton.com.

7. AKTUALIZACJA

Grupa Leyton zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym momencie aktualizować tę informację prawną w sposób dostosowany do zmian w zawartości Witryny. Grupa Leyton zachęca, aby wszyscy Użytkownicy zapoznawali się z treścią tej strony podczas każdej wizyty w Witrynie.

Data ostatniej aktualizacji: 6 lutego 2020 roku

Date of last update: 06/02/2020