PERUN – dotacja NCBR na dofinansowanie projektów obronnych

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 24 Nov 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
IT

PERUN to konkurs dotacyjny na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa Polski. 

Stanowi on unikatowy program zorganizowany na bazie wieloletnich doświadczeń zaczerpniętych z poprzednich konkursów jako platforma projektowa oferująca szeroki wachlarz form realizacji projektów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Uelastycznia formułę realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa, tak, aby sprostać wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości, a także wykorzystać szanse, które stoją przed polską nauką i przemysłem. 

Alokacja planowana do uruchomienia dla całego Programu wynosi 3 mld zł w kilkuletniej perspektywie realizacji prac badawczych i rozwojowych. Na etapie organizacji Programu nie przewiduje się określenia kwoty przeznaczonej na finansowanie projektów w ramach poszczególnych konkursów.  

Rundy konkursowe w ramach Programu będą organizowane w zależności od potrzeb ustalanych przez Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej KS NCBR). 

HARMONOGRAM I RODZAJE PRAC 

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 01 grudnia 2023, godz. 9:00 
 • Zakończenie naboru wniosków: 31 stycznia 2024, godz. 16:00 

W programie Wnioskodawcy dzielą się na 2 grupy. Wnioskodawca, składając Wniosek będzie zobowiązany do określania, w której z grup projektów (A albo B) będzie realizowany Projekt objęty Wnioskiem.  

Prezentujemy tu różnice między obydwiema grupami: 

 • Grupa A – Projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój kluczowych technologii materiałowych, softwareowych, rozwiązań funkcjonalnych, podzespołów, zespołów i układów na IX PGT. 

 W grę wchodzą tu projekty, odnoszące się do problemów, których rozwiązanie: 

a) może pozwolić na osiągnięcie znacznego postępu technicznego lub  

b) stworzenie podstaw do budowy nowych możliwości funkcjonalnych i operacyjnych zaawansowanych systemów lub nowo opracowywanych wzorów uzbrojenia lub sprzętu technicznego.  

Czas: faza badawcza do 2 lat, faza rozwojowa do 2 lat (łącznie 48 miesięcy). 

WAŻNE: Wnioskodawca w tej grupie winien przygotować harmonogram i zaplanować środki na realizację prac do osiągnięcia IX PGT. 

 • Grupa B – Projekty badawcze ukierunkowane na opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na VI PGT.  

Czas: faza badawcza do 3 lat (36 miesięcy) 

WAŻNE: Wnioskodawca w tej grupie winien przygotować harmonogram i zaplanować środki na realizację prac do osiągnięcia VI PGT oraz dodatkowo opracować koncepcję prac rozwojowych w celu osiągnięcia IX PGT, która powinna zostać przekazana do NCBR wraz z raportem i sprawozdaniem dokumentującym osiągnięcie VI PGT. 

Dofinansowanie: wartość, procent, warunki 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 mln zł, przy czym: 

a) poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%

b) poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw wynosi do 90% kosztów kwalifikowalnych. 

Nie ma określonych górnych limitów w zakresie maksymalnej kwoty środków kwalifikowalnych na jeden projekt. 

WAŻNE: Wysokość środków planowanych na realizację projektu jest jednym z kryteriów oceny merytorycznej. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek uzasadnienia we wniosku wysokości i adekwatności przyjętych kosztów realizacji projektu. 

Dotacja PERUN – warunki finansowania 

W przypadku Projektu składającego się z fazy badawczej i fazy rozwojowej (prac rozwojowych) warunkiem finansowania fazy rozwojowej jest:  

1) potwierdzenie przez Przedstawiciela ministra uzyskania co najmniej VI PGT w wyniku realizacji fazy badawczej oraz potwierdzenie przez Gestora zainteresowania kontynuacją Projektu w fazie rozwojowej poprzez przekazanie specyfikacji zawierającej zasadnicze funkcjonalności i parametry techniczne rozwiązania planowanego na IX PGT (np. WS lub ZTT) w terminie do 6 miesięcy od złożenia przez Wykonawcę poprawnego raportu i sprawozdania dokumentującego osiągnięcie VI PGT;  

2) wyrażenie przez Wykonawcę zgody na realizację fazy rozwojowej uwzględniającej zasadnicze funkcjonalności i parametry techniczne i złożenie przez Wykonawcę wniosku o wprowadzenie zmian do Umowy wraz z propozycją treści aneksu zawierającego m.in. zmodyfikowany opis Projektu, harmonogram wykonania fazy rozwojowej Projektu, kosztorys, itd.;  

3) pozytywne rozpatrzenie Wniosku o zmianę Umowy przez Centrum;  

4) zawarcie aneksu do Umowy; 

WAŻNE: Realizacja Projektu rozpoczyna się od dnia określonego w Umowie i od tego dnia mogą być ponoszone koszty kwalifikowalne Projektu, z zastrzeżeniem, że Projekt nie może być realizowany przed dniem zawarcia Umowy. 

Kryteria oceny w konkursie Perun 

Procedura oceny wniosków składa się z 2 etapów:  

1) ocena wniosku pod względem spełnienia wymogów formalnych (terminowe złożenie, prawidłowe wypełnienie pól opisowych, prawidłowa forma aplikowania, wskazanie we Wniosku wskaźników obligatoryjnych wraz z ich wartością deklarowaną do osiągnięcia w wyniku, załączniki);  

2) ocena merytoryczną (jednoetapowa) jest to znacznie bardziej wymagająca (w porównaniu z oceną formalną) ocena indywidualna dokonywana przez 3 niezależnych ekspertów (sporządzenie 3 indywidualnych recenzji wniosku), w tym 2 ekspertów reprezentujących Gestora oraz 1 eksperta reprezentującego środowisko naukowe. 

Kryteria oceny merytorycznej wniosku dzielą się na wstępne i dalsze kryteria oceny, które roboczo można określić jako kryteria szczegółowe.  

1. Kryteria merytoryczne wstępne to:  

  a) Zgodność Wniosku z zakresem tematycznym wybranym przez Wnioskodawcę z zakresów określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu

  b) W ramach projektu planuje się wytworzenie nowych albo udoskonalenie istniejących materiałów, wyrobów, usług, procesów, systemów lub metod, w których wykorzystano technologie na jednym z poziomów gotowości technologicznej

  Są to kryteria oceniane zero-jedynkowo, wg. zasady „tak/nie”.  

  Po tej ocenie następuje merytoryczna ocena szczegółowa.  

  2. Kryteria merytoryczne szczegółowe w konkursie Perun na rok 2023 to:

  • Możliwość zastosowania wyników Projektu w gospodarce lub ich innego praktycznego wykorzystania; 
  • Możliwość zastosowania proponowanych wyników Projektu w obszarze obronności i/lub bezpieczeństwa państwa; 
  • Stopień, w jakim wykonanie Projektu przyczynia się do osiągnięcia celów strategicznych programów naukowych i prac rozwojowych lub realizacji innych zadań NCBR; 
  • Możliwość realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu/Projektu; 
  • Wartość naukowa Projektu; 
  • Innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem Projektu; 
  • Dorobek Wykonawców; 
  • Realność harmonogramu przedstawionego we wniosku; 
  • Współpraca przy projekcie pomiędzy przedsiębiorcami podmiotami naukowymi ; 
  • Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do wykonania Projektu. 
  • Przewidywane efekty ekonomiczne; 
  • Zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań objętych Projektem oraz w stosunku do oczekiwanych wyników; 
  • Sposób zarządzania i jakość planowanego systemu zarządzania Programem/Projektem; 

  Poszczególne kryteria różnią się przypisanymi im wagami.  

  Wskaźniki w Konkursie 1/PERUN/2023 

  Wskaźniki, które należy w sposób skwantyfikowany określić w projekcie są odpowiedziami na cele zdefiniowane dla programu Perun.  

  Cel główny określono jako: Pobudzenie inicjatywy i aktywowanie kreatywnych naukowców, innowatorów i technologicznych wizjonerów oraz ukierunkowanie ich prac w kluczowych dla obronności i bezpieczeństwa państwa obszarach i zakresach tematycznych.

  Cele szczegółowe programu Perun to:

  • Opracowanie i zademonstrowanie działania prototypowych, cząstkowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych lub technologicznych, podzespołów, zespołów, układów lub nowych materiałów na IX Poziomie Gotowości Technologicznej (PGT) w kluczowych dla podniesienia potencjału obronnego i bezpieczeństwa państwa obszarach i zakresach technologicznych (realizowane w formule projektów grupy A).  
  • Opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu oraz wyrobów stosowanych w obronności i bezpieczeństwie na VI PGT (realizowane w formule projektów grupy B).  
  • Opracowanie prototypów nowych typów uzbrojenia lub sprzętu technicznego na IX PGT realizowane na bazie wybranych najbardziej innowacyjnych rozwiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszych celów (realizowane w formule projektów grupy A i B). 
  • Aktywizowanie polskich ośrodków badawczych, pracowników nauki i przemysłu do dalszych samodzielnych badań i kontynuacji prac rozwojowych ukierunkowanych nad praktycznym wykorzystaniem wyników projektów, o których mowa w pkt. 1 i 2 w działalności gospodarczej pozostawiając im własność praw intelektualnych do wyników tych projektów (realizowane w formule projektów grupy A i B).  
  • Podnoszenie kompetencji naukowych i eksperckich pracowników zaangażowanych w zespołach powołanych do realizacji nowych zaawansowanych technologicznie rozwiązań użytecznych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa (realizowane w formule projektów grupy A i B).

  Dotacja PERUN – inne ważne informacje:  

  • 🔷Zarządzanie projektem:  

  Realizacja projektu powinna być na bieżąco zarządzana przez Wykonawcę w oparciu o uznaną metodykę zarzadzania projektami. Regulamin konkursu nie narzuca żadnej konkretnej metodyki. To Wnioskodawca ma obowiązek wybrać i wskazać konkretną metodykę zarządzania projektem oraz uzasadnić jej adekwatność. Wybór metodyki zarządzania projektem będzie jednym z elementów oceny merytorycznej wniosku. 

  • 🔷 Zaplecze naukowe: 

  Wnioskodawca ma obowiązek podać informacje m.in. na temat posiadanego zaplecza naukowego umożliwiającego prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (np.  aparatura, stanowiska badawcze, laboratoria, centra doskonałości). We wniosku, w jego części budżetowej, Wnioskodawca może wskazać ponadto planowane do poniesienia koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym (zakup, amortyzacja, koszty wynikające z odpłatnego korzystania). 

  • 🔷 Współpraca z nauką: 

  W konkursie mogą brać udział grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty z kategorii „instytucja systemu szkolnictwa wyższego i nauki”, albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. 

  Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia

  UMÓW DARMOWĄ KONSULTACJĘ

  Leyton to profesjonalna firma konsultingowa, która oferuje również inne usługi, jak np.:

  Autor

  Bogusz_Bomanowski
  Bogusz Bomanowski

  Grants Expert

  Explore our latest insights

  Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

  Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

  Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

  Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

  Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

  Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

  Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

  ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...