Zrównoważony rozwój – wymóg dla wszystkich projektów dofinansowanych. Jak poradzić sobie z wymogami ekologicznymi?

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 19 Dec 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
ulga-podatkowa-csr

Ekologiczna, zapewniająca równość i niedyskryminację działalność przedsiębiorstw to cel, który musi być realizowany przy okazji każdego projektu dofinansowanego z funduszy unijnych.  

Polityki horyzontalne UE to 3 zbiory zasad, których spełnienie zaplanowanie i praktyczne zastosowanie zawsze jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania.   

Tym artykułem rozpoczynamy krótki cykl opowiadający o każdej z 3 polityk horyzontalnych.  

Niezależnie od branży, do której należy Wasza firma, niezależnie od rodzaju innowacji, jaki ma powstać w wyniku projektu, czy od wysokości wnioskowanej dotacji, niezależnie do wielkości przedsiębiorstwa, niezależnie też od tego, czy projekt jest inwestycyjny, czy badawczy, zawsze należy uwzględnić te trzy czynniki: 

Każdy z artykułów z naszego cyklu opowiada o tym, co Państwo, jako przedsiębiorcy mogą zacząć uwzględniać już teraz w swojej działalności, by w chwili przystąpienia do ubiegania się o środki unijne mieć wizję potrzebnych i realnych działań.  

  

🔷 Zrównoważony rozwój – realizacja ustaw oraz 6R 

Wykazujemy tutaj zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju w dwóch obszarach: 

🔷 Ustawowy 

Wskazujemy akty prawne potwierdzające zgodność projektu z przepisami w zakresie ochrony środowiska. Do wyboru następujące akty prawne:  

– ustawa OOŚ – tj. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

– ustawa Prawo ochrony środowiska; 

– ustawa Prawo wodne – ustawa o ochronie przyrody; 

– ustawa o odpadach – inne (w polu uzasadnienie wpisz jakie jakie); 

Dla każdego aktu prawnego opisujemy, w jakim zakresie projekt będzie zgodny z przepisami ujętymi w danym akcie prawnym, pokazujemy jakie przepisy ochrony środowiska i w jakim zakresie będą miały zastosowanie w projekcie. 

Dopuszczalne jest wskazanie także innych obowiązujących ustaw. 

🔷 Zasady 6R  

Zasady 6R to lista 6 zachowań / postaw / metod postępowania których każda w inny sposób sprzyja dbałości o środowisko naturalne i o zrównoważony rozwój, czyli taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Są to zasady: 

 1. Refuse; 
 1. Reduce 
 1. Reuse; 
 1. Recover; 
 1. Recycle; 
 1. Rethink; 

Wykazujemy, że Państwa projekt będzie zgodny z zasadami 6R (przynajmniej 2 zgodności, to znaczy zgodność z co najmniej 2 z 6 reguł. Wskazujemy także, czy projekt będzie miał pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe (nieobjęte zasadami 6R).  

🔷 Zasada refuse (odmów) polega na rezygnacji z użycia materiałów, substancji lub produktów, które nie nadają się do ponownego użycia, naprawiania lub recyklingu lub które charakteryzują się negatywnym oddziaływaniem na środowisko lub na życie i zdrowie ludzi. 

Stosowanie zasady powinno być potwierdzone całkowitym (100%) wyeliminowaniem materiałów, substancji lub produktów, które nie nadają się do ponownego użycia, naprawiania lub recyklingu lub mających negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

🔷 Zasada reduce (ogranicz) polega na zmniejszeniu zużycia zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, materiałów, substancji lub produktów poprzez zastosowanie odpowiednich działań technologicznych, logistycznych lub ekonomicznych. 

🔷 Zasada reuse (używaj ponownie) polega na ponownym wykorzystaniu materiałów, surowców lub produktów, które zamiast stać się odpadem w jednym procesie produkcyjnym lub usługowym stają się surowcem dla innego. Zasada ta może też prowadzić do wykorzystania materiałów, surowców lub produktów do nowych funkcji jeśli w obecnej postaci nie znajdują już zastosowania. 

🔷 Zasada naprawiaj recover (naprawiaj) polega na wprowadzeniu w ramach projektu takich rozwiązań technologicznych, logistycznych i marketingowych, które zapewniają dostępność części zamiennych, instrukcji obsługi i napraw, informacji technicznych lub innych narzędzi, sprzętu lub oprogramowania pozwalających na naprawę i ponowne użycie produktów bez szkody dla ich jakości i bezpieczeństwa. 

🔷 Zasada recycle (oddaj do recyklingu) – gdy produktu, materiału lub substancji nie można użyć ponownie/naprawić/zregenerować, a powstałe w wyniku takiej sytuacji odpady nie mogą zostać ponownie użyte ani nie mogą utracić statusu odpadu. Odpady takie zgodnie z zasadą (recycle) należy skierować do przetworzenia celem ponownego wykorzystania w pierwotnym celu lub przekształcić w nowe materiały i produkty.  

Zgodny z zasadą jest także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub np. metan, oraz odzysk materiałów. 

🔷 Zasada rethink (przemyśl, co zrobić lepiej) działania mogące oddziaływać na środowisko należy przemyśleć (zaplanować i zaprojektować), aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub istotnie je ograniczać, ewentualnie ograniczać ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko.  

Przemyślenie produkcji / świadczenia usług powinno brać pod uwagę sposoby produkcji lub formy usług oraz surowców i materiałów, które zmniejszą negatywne oddziaływanie na środowisko. Istotą tej zasady jest planowanie i projektowanie z uwzględnieniem pełnego cyklu życia danego produktu lub usługi. W tym celu niezbędne jest identyfikowanie materiałów, substancji lub produktów będących głównymi źródłami oddziaływania na środowisko lub powstawania odpadów a następnie podejmowanie działań w celu zapobiegania lub ograniczenia ich wykorzystania. 

Ważne jest, aby zapamiętali Państwo, że zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju musi być z jednej strony mierzalna, możliwe do policzenia, wykazania, zmierzenia (np. redukcja produkowanych odpadów, redukcja zużywanych paliw, wody, spadek emisji, wzrost odsetka recyklingu), z drugiej jednak strony powinna być realna. Inaczej mówiąc, nie muszą to być (choć mogą) działania nowatorskie, przełomowe. A co za tym idzie, nie muszą być trudne. Ważne, by deklaracje w tym obszarze nie przerosły realnych możliwości Państwa działań.  

Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia

UMÓW DARMOWĄ KONSULTACJĘ

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...