Polityki Horyzontalne: polityka równości w projektach dotacyjnych

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 14 Jun 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
rownosc

Ekologiczna, zapewniająca równość i niedyskryminację działalność przedsiębiorstw to cel, który musi być realizowany przy okazji każdego projektu dofinansowanego z funduszy unijnych. Polityki horyzontalne UE to 3 zbiory zasad, których spełnienie zaplanowanie i praktyczne zastosowanie zawsze jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania. Tym razem zajmiemy się polityką równości.

Czym jest polityka równości w projektach dotacyjnych?

Zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn to jedna z trzech polityk horyzontalnych UE. Projekt podlega ocenie co do zgodności z tą zasadą w każdym przypadku (niezależnie od branży, typu projektu, wielkości przedsiębiorstwa). Oceniane będzie, czy projekt spełnia wymagania wynikające z zasad horyzontalnych równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn zgodnie z następującymi przepisami:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060 (art. 9 ust. 1-3),
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 1, 3-4, 6-8, 10, 15, 20-23, 25-26, 30-31),
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (art. 2-7, 9).

Aby zgodność taka miała miejsce, spełnione muszą być następujące warunki:

 • Z wniosku wynika, że projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji ze względu na na:
 • a) płeć,
 • b) rasę lub pochodzenie etniczne,
 • c) religię lub światopogląd,
 • d) niepełnosprawność,
 • e) wiek,
 • f) orientację seksualną.
 • Z wniosku wynika, że projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn (czyli poprawia realizację tej zasady) lub jest neutralny względem (czyli przynajmniej nie szkodzi realizacji tej zasady, nie obniża standardów) tej zasady w uzasadnionych i opisanych we wniosku przypadkach w rozumieniu „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”,
 • Wnioskodawca wykazał we wniosku, że wszystkie produkty projektu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności adekwatnymi do zakresu realizowanego projektu (w tym z koncepcją uniwersalnego projektowania), stanowiącymi załącznik do „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027” lub w uzasadnionych i opisanych we wniosku przypadkach wykazał neutralność produktu/usługi projektu w rozumieniu tych „Wytycznych”, w tym niemożności spełnienia wszystkich standardów dostępności.

Zasada równości kobiet i mężczyzn oznacza wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisywane są:

 • równe prawa,
 • równe obowiązki,
 • taka sama wartość społeczna,
 • równy dostęp do korzystania z zasobów (np. środki finansowe, szanse rozwoju).

Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn ma zapewnić w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do wynagradzania za pracę, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania równorzędnych stanowisk i pełnienia funkcji. Aby wykazać, że projekt realnie zapewni równość kobiet i mężczyzn należy dokonać analizy projektu pod tym kątem.

Przeprowadzając analizę projektu należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania kontrolne:

 • Czy posiadam regulacje określające wymagania dotyczące działań:
 • a) związanych z równością kobiet i mężczyzn,
 • b) antymobbingowych,
 • c) zapobiegających molestowaniu seksualnemu,
 • d) innych przeciwdziałających ich stosowaniu?

Przykłady takich regulacji to: regulaminy, instrukcje, inne wewnętrzne dokumenty

 • Czy zapewniam pracownikom możliwość uczestnictwa np. w szkoleniach lub innych wydarzeniach na równych zasadach?
 • Czy zapewniam inne rozwiązania zapewniające równość kobiet i mężczyzn np.:
 • a) elastyczne godziny pracy,
 • b) urlopy opiekuńcze umożliwiające zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie zależnej, itp.?
 • Czy w projekcie stosuję równość kobiet i mężczyzn np. w procesie:
 • a) rekrutacji,
 • b) zatrudnienia,
 • c) warunków pracy,
 • d) wynagrodzenia,
 • e) awansów,
 • f) oceny pracowników.

Warto zwrócić uwagę (w kontekście wspomnianej analizy i planowania wdrożenia jej wyników w projekcie), że przez zgodność z zasadą równość kobiet i mężczyzn należy rozumieć:

Wyrównywania, czyli zaplanowanie takich działań w projekcie, które wpłyną na wyrównywanie szans danej płci będącej w gorszym położeniu (o ile takie nierówności zostały zdiagnozowane w projekcie).

Prewencji, to znaczy stworzenia takich mechanizmów, aby na żadnym etapie wdrażania projektu nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć.

Jak wykazać spełnienie zasad równości w projekcie dotacyjnym?

Po przeprowadzeniu analizy należy wskazać, dlaczego projekt będzie zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn. Trzeba też określić, w jaki sposób projekt (w odniesieniu do tej zasady) zapewni zgodność z prawami i wolnościami określonymi we wspomnianych na początku regulacjach Karty Praw Podstawowych. Jeżeli któryś ze wskazanych artykułów Karty Praw Podstawowych nie będzie miał zastosowania w projekcie, nie należy go ingorować czy pomijać. Należy go wskazać i uzasadnić, dlaczego nie ma on zastosowania. Konieczne jest także wskazanie (i uzasadnienie) konkretnych planowanych działań, które mają być realizowane w ramach projektu, potwierdzających zgodność projektu z realizacją zasady.

Neutralność projektu jest dopuszczalna w stosunku do zasady równości kobiet i mężczyzn tylko wtedy, kiedy sporządzi się szczegółowy opis i uzasadnienie dlaczego projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie zgodności z tą zasadą.

Podsumowując, można stwierdzić, że choć zasada równości jest w oczywisty sposób powiązana choćby ze stosowaniem przepisów Kodeksu Pracy, to zarazem wymaga specyficznego, powiązanego z projektem przeanalizowania i określenia popartego drobiazgową analizą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi usługami, takimi jak np.:

Umów bezpłatną konsultację

Odzyskaj zapłacony podatek i zdobądź środki na rozwój Twojej firmy! Skorzystaj z ulgi tak jak wielu naszych Klientów!

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...