Opinia o innowacyjności – pomoc ekspertów od innowacji

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 22 Dec 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
Opinia o innowacyjności

Opinia o innowacyjności to niezależna (opracowana przez zewnętrzny profesjonalny podmiot) analiza dotycząca technologii, maszyny, usługi czy procesu, które przedsiębiorstwo zamierza wytworzyć, zakupić lub wdrożyć. Opinia o innowacyjności potwierdza, że efektem planowanej przez dane przedsiębiorstwo inwestycji będzie innowacja o określonej skali (zasięgu).  

Opinia wskazuje, zatem, czy dana innowacja jest dokonywana:

 • w skali przedsiębiorstwa (rozwiązanie innowacyjne dla danego przedsiębiorstwa, które wcześniej nie miało np. danej technologii) albo  
 • w skali regionu (gdy inne przedsiębiorstwa z regionu nie miały takiego rozwiązania), ewentualnie  
 • w skali Polski,  
 • w skali Europy lub 
 • w skali świata.  

Opinia o innowacyjności jest obiektywnym uwiarygodnieniem zapewnień przedsiębiorcy o tym, że inwestycja proponowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.  

Opinia o innowacyjności – jak ją uzyskać? 

Za wspólny punkt odniesienia dla opinii o innowacyjności przyjmuje się definicję innowacyjności zawartą w tzw. Podręczniku Oslo, który innowacyjność definiuje jako „nowość” (nowy, opatentowany produkt lub technologię) lub „znaczące ulepszenie” już wcześniej istniejących produktów czy technologii.  

Potwierdzenie innowacyjności danego rozwiązania, gdy jest ono całkowicie nowe może zostać dokonane poprzez odniesienie się do konkretnego zgłoszenia patentowego czy publikacji o nowej wersji technologii. Bardziej skomplikowana, ale i częściej występująca sytuacja ma miejsce, gdy opinia o innowacyjności ma za zadanie przekonać o „znaczącym ulepszeniu” w stosunku do stanu poprzedniego. 

Opinia o innowacyjności, niezależnie od tego, jakiego rodzaju innowacji w jakiej branży dotyczy powinna zawierać dokładną charakterystykę planowanego rozwiązania (nowego lub znacząco ulepszonego procesu biznesowego albo produktu). 

Opinię o innowacyjności można uzyskać w uprawnionych do jej wystawienia podmiotach, m.in.:

 • jednostkach badawczo-naukowych (w tym jednostki Sieci Łukasiewicz, Polskiej Akademii Nauk), 
 • centrach badawczo-rozwojowych, 
 • instytutach badawczych, 
 • uczelniach (w tym podstawowe jednostki organizacyjne uczelni objęte statutem uczelni) 
 • organizacjach technicznych. 
 • międzynarodowych instytutach naukowych; 
 • w Polskiej Akademii Umiejętności; 

Zależnie od tego, o jakim konkursie dotacyjnym mówimy, opinia o innowacyjności może stanowić niezbędny element dokumentacji składanej przy aplikowaniu o dofinansowania europejskie albo może być dokumentem fakultatywnym, zapewniającym np. dodatkowe punkty. 

Dzieje się tak, ponieważ większość dotacji i innych podobnych instrumentów dofinansowania / finansowania zewnętrznego wspierać projekty, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności i nie będą po prostu źródłem finansowania podstawowych potrzeb przedsiębiorcy. 

🔷 Opinię o innowacyjności zamawiają m.in.:  

 • podmioty posiadające patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego; 
 • właściciele technologii lub podmioty posiadające co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie będącym właścicielem technologii; 
 • przedsiębiorstwa planujące wdrożyć innowację; 

Poza ubieganiem się o różne formy wsparcia dotacyjnego lub quasi-dotacyjnego, takie jak dofinansowanie z funduszy krajowych lub unijnych, opinia może okazać się przydatna, także do celów podatkowych, w celu pozyskania inwestorów i innych partnerów biznesowych, a także jako dodatkowy atut marketingowy, pozwalający wyróżnić się na tle konkurencji. Warto mieć to na uwadze, gdyż raz zamówiona opinia może pomóc w realizacji kilku powiązanych ze sobą albo niezależnych celów

Wracając do przydatności opinii o innowacyjności w procesie ubiegania się (aplikowania) o dotacje, warto podkreślić, że opinię zwykle należy mieć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Nie tylko dlatego, że jej złożenie może być wymagane wraz z pozostałymi elementami dokumentacji, w tym z wnioskiem o dofinansowanie, ale też dlatego, że zawarte w niej ustalenia mogą być bardzo przydatne w samym procesie ubiegania się o tę dotację. Opinia o innowacyjności powinna być przez  przedsiębiorców ubiegających się o dotację, udostępniona firmie konsultingowej, takiej jak Leyton, która będzie opracowywać w Waszym imieniu komplet pozostałych dokumentów aplikacyjnych składanych w procesie pozyskiwania dla Was dotacji.  

Opinia o innowacyjności – kiedy i jak się o nią ubiegać? 

W aktualnej sytuacji bardzo dużego zainteresowania przedsiębiorców dotacjami, warto wystąpić o opinię o innowacyjności ze sporym wyprzedzeniem, tak by mogła ona być pomocna i przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej (wniosku i załączników) i przy samym składaniu wniosku, gdy konieczne lub wskazane będzie jej załączenie. Możemy też, jako Leyton, wziąć na siebie poszukanie dla Waszej firmy optymalnego instytutu, wydziału, politechniki, czy innego podmiotu, który przygotuje taką opinię. 

Opinia o innowacyjności – cena i czas 

Okres oczekiwania na wydanie opinii a także koszt jej wykonania zależą od stopnia skomplikowania danej technologii i ustalane są indywidualnie. Średni okres potrzebny na jej uzyskanie może wynieść ok. 2-3 tygodni (zdarzają się wyjątki, w których taki termin może być dłuższy), dlatego warto odpowiednio wcześniej wystąpić o wystawienie dokumentu. 

Zróżnicowane i podlegające częstym negocjacjom są też ceny opinii. Nasze szacunki wskazują, że jest to koszt od 4.000 do ok. 20.000 złotych. Tu także mogą zdarzać się wyjątki.  

Jako zespół Leyton możemy udzielić Wam wsparcia w negocjacjach z pomiotem naukowym (instytutem, politechniką etc.), który miałby przygotować opinię o innowacyjności – znamy ten rynek a nasze doświadczenie pozwala nam z dużą dokładnością ocenić (w konkretnych przypadkach i okolicznościach) racjonalność terminów, kosztów i zakresu tematycznego opinii oferowanych przez poszczególnych wykonawców.  

Opinia o innowacyjności – jak ją sporządzić? 

Znalezienie odpowiedniego specjalisty wymaga przesłania krótkiego opisu wprowadzanej technologii. Opis taki powinien umożliwić określenie branży i dziedziny dotyczącej danej technologii, a także dać możliwość dokonania wstępnej oceny czasu potrzebnego na przygotowanie opinii oraz określenie ceny. 

Większość programów operacyjnych ma z góry ustalone wzory opinii, dlatego występując o jej wydanie warto wskazać do uzyskania jakich środków ma się przyczynić. 

Jeśli brak takiego wzoru dla danego konkursu czy programu operacyjnego i jeśli własnymi wzorami czy wytycznymi odpowiednimi dla danej specyfiki, branży czy konkursu dotacyjnego nie dysponuje podmiot, który ma sporządzić opinię, w Leyton mamy też własne, przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia naszych ekspertów wzory takich dokumentów.  

 1. 1. Opis docelowego rozwiązania (technologii, produktu lub procesu biznesowego albo produkcyjnego), których innowacyjność jest w tej opinii poddawana ocenie; 
 1. 2. Rodzaj innowacji, który przedmiot projektu reprezentuje – w zależności od konkursu w opinii udowadnia się innowację ze względu na:  

a) obszar (innowacja na poziomie regionu, kraju lub światowy), 

b) rodzaj (produktowa, procesowa, organizacyjna lub marketingowa)

c) i czas obowiązywania.  

3. Argumentacja – uzasadnienie twierdzenia, że dane rozwiązanie (technologia, produkt itp.) cechować ma określony poziom i rodzaj innowacji w odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny projektów i definicji innowacyjności.  

Uzasadnienie to musi być zobiektywizowane, czyli poparte szeregiem obiektywnych danych (informacji, dokumentów), wskazujących na faktycznie innowacyjny charakter planowanego rozwiązania. Takie obiektywne informacje i dokumenty, które mogą pomóc np. w określeniu czasu obowiązywania danej innowacji to np.:  

 • publikacje naukowe,  
 • zgłoszenia patentowe, 
 • patenty,  
 • komunikaty firm wypuszczające na rynek koleją wersję rozwiązania,  
 • informacje o prezentacjach produktów na targach i wystawach.  

W przypadku innowacji, która nie polega na wprowadzeniu całkowicie nowych produktów, ale na ich znaczącym ulepszeniu porównać należy to docelowe rozwiązanie z jego poprzednimi wersjami lub z rozwiązaniami stosowanymi przez konkurencję

Co oprócz opinii jest niezbędne do otrzymania dotacji? 

Choć opinia o innowacyjności bywa w procesie starania się o dotację, niezbędna a co najmniej pomocna (może np. zapewniać dodatkowe punkty) należy podkreślić w tym miejscu, że sama tylko opinia o innowacyjności nie stanowi nigdy gwarancji otrzymania dofinansowania projektu w tym czy innym konkursie na pozyskanie dotacji. I chociaż warto ją posiadać, trzeba przy tym pamiętać, że jest ona tylko jednym z elementów całości dokumentacji aplikacyjnej w konkursie dotacyjnym. Dokumentacja aplikacyjna jest zawsze oceniania przez ekspertów jako całość. Dlatego zachęcamy do powierzenia przygotowania dokumentacji aplikacyjnej naszym specjalistom. Zapewniamy też wsparcie w zakresie znalezienia ofert i wyboru najbardziej wiarygodnych wykonawców opinii o innowacyjności. 

Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia

Umów bezpłatną konsultację

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...