Wsparcie finansowe dla klastrów – rozwój oferty klastrów dla firm

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 26 Jun 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
dofinansowanie dla klastrow

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór zgłoszeń konkursowych w ramach działania „Rozwój oferty klastrów dla firm”. O dofinansowanie można ubiegać się do 30 sierpnia 2023 r. Specyfika opisywanego w tym artykule konkursu polega na tym, że o środki mogą się ubiegać klastry. Z tego powodu przybliżymy na wstępie pojęcia klastrów i klastrów kluczowych.

Pojęcie klastrów

Klaster (w rozumieniu tego konkursu) oznacza taki klaster innowacyjny, który uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego w ramach Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii lub spełnia warunki Ponadregionalnego Klastra Wzrostowego.

Koordynator klastra to z kolei podmiot prawny zarządzający Krajowym Klastrem Kluczowym lub Ponadregionalnym Klastrem Wzrostowym, będący Beneficjentem.

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) oznacza klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Tego typu klastry są identyfikowane na poziomie krajowym w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które następnie nadaje status KKK.

Wysokość dofinansowania dla klastrów

Budżet, z którego wypłacane będą dotacje wnosi 66 mln zł. W ramach tej kwoty projekt może uzyskać wsparcie w wysokości do 85%. O wsparcie w ramach tego dofinansowania mogą ubiegać się zarówno koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, jak i ponadregionalnych klastrów kluczowych.

Na co można dostać dofinansowanie?

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania zapewniające rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) albo ponadregionalnego klastra wzrostowego poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowych (lub znacząco ulepszonych) usług. Oferta powinna dotyczyć zakresu B+R+I, czyli usług z obszaru badań, rozwoju i innowacji. Chodzi o usługi związane np. z identyfikacją problemów technologicznych, animacją projektów rozwojowych, ułatwieniem korzystania przez członków klastra ze specjalistycznych usług związanych z wdrażaniem technologii.

Dofinansowanie może być też przeznaczone na działania zapewniające  rozwój potencjału klastra poprzez podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego lub infrastrukturalnego koordynatora w zakresie świadczenia usług na rzecz członków klastra oraz zarządzania siecią powiązań wewnątrz klastra lub uczestnictwa w międzynarodowych partnerstwach i sieciach współpracy.

Dotacja może sfinansować realizację następujących celów:

 • Wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacja działalności koordynatorów klastra m.in. poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej na rzecz członków klastra w zakresie B+R+I,
 • Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
 • Dodatkowo przedmiotem projektu może być rozwój usług w zakresie internacjonalizacji oraz transferu wiedzy i dobrych praktyk w klastrze.

Istnieje ewentualność zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze.

Kluczowe kryteria oceny projektu

Projekt ma obejmować rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora klastra na rzecz członków klastra.

Oferta powinna:

 • wynikać z analizy potrzeb klastra (koordynatora i członków klastra),
 • przynosić korzyści członkom klastra,
 • dotyczyć co najmniej jednej nowej lub znacząco ulepszonej usługi z zakresu B+R+I5.

Fakultatywnie przedmiotem projektu może być wsparcie:

 • usług koordynatora w zakresie uczestnictwa klastra w międzynarodowych partnerstwach (sieciach współpracy) i internacjonalizacji oferty klastra w zakresie produktów (wyrobów i usług) wytworzonych we wspólnym łańcuchu wartości. Usługi w zakresie uczestnictwa klastra lub członków klastra w międzynarodowych partnerstwach (sieciach współpracy) i internacjonalizacji oferty klastra mogą również obejmować usługi doradcze i wspierające proces internacjonalizacji, współpracę międzynarodową, zwiększenia widoczności klastra na rynkach międzynarodowych,
 • usług transferu wiedzy i dobrych praktyk w klastrze.

W przypadku usług wspierających inne niż wskazane powyżej obszary o znaczeniu strategicznym dla gospodarki kraju w ocenie klastra, Wnioskodawca uzasadni swoją ocenę i pokazał wpływ tych usług na rozwój wskazanego obszaru.

W przypadku usług, których celem jest rozwój kompetencji kadr przedsiębiorstw, w branżach, w których funkcjonuje Sektorowa Rady ds. kompetencji, Wnioskodawca wykorzysta dostępne rekomendacje Rady – jeśli dotyczy.

Projekt powinien przyczyniać się do rozwoju:

 • potencjału kadrowego lub
 • kompetencyjnego lub
 • organizacyjnego lub
 • infrastrukturalnego

koordynatora w zakresie świadczenia usług na rzecz członków klastra, w tym zarządzania siecią powiązań wewnątrz klastra lub uczestnictwa w międzynarodowych partnerstwach i sieciach współpracy.

Rozwój potencjału dokona się w szczególności poprzez:

 • szkolenia,
 • doradztwo,
 • nabycie środków trwałych oraz
 • wartości niematerialnych i prawnych, w tym budowę platform.

Zapraszamy do współpracy – chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie wspierania klastrów i aplikowania o dofinansowania.

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj z nami w celu dokonania analizy planów inwestycyjnych w rozwój i projekty innowacyjne. Omówmy możliwości finansowania części nakładów inwestycyjnych dostępnymi formami wsparcia, w tym przede wszystkim dotacjami.

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

Grants Expert

Explore our latest insights

Nowe biuro Leyton Poland w Krakowie!

Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Przedsiębiorców z Małopolski Z radością informujemy, że właśnie otw...

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...