Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

 • Autor Bogusz Bomanowski
  • 21 Mar 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
dotacje

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 to grant rządowy, który został bardzo pozytywnie przyjęty przez przedsiębiorców. Zwiększone zainteresowanie wywołały nowelizacje wprowadzone w 2021 roku, dzięki którym dostępność programu jest zdecydowanie większa oraz łatwiej pozyskać tę pomoc finansową.

Kto może być beneficjentem programu?

Dofinansowanie może być skierowane zarówno na rzecz dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Inwestor może uzyskać dotację na realizację swojego przedsięwzięcia, które zgodnie z obowiązującymi kryteriami powinno uzyskać status projektu o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Wsparcie inwestycji skierowane jest zarówno do przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć swoją działalność w Polsce lub już ją prowadzą.

Istnieje kilka warunków udzielania tego typu wsparcia. Najważniejsze z nich to minimalna wartość poniesionych kosztów kwalifikowanych przez duże i małe firmy, a także liczba nowych miejsc pracy, które mają powstać w ramach programu.

Maksymalna wysokość wsparcia zależy od:

 • poniesionych kosztów inwestycji,
 • lokalizacji inwestycji (największe możliwości mają przedsiębiorstwa z Polski wschodniej oraz obszarów zagrożonych wykluczeniem),
 • a także całościowej oceny jakości projektu.

Preferowane są projekty wdrażające nowoczesne technologie i przewidujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) oraz współpraca sektora gospodarczego z ośrodkami akademickimi. 

Jakich branż dotyczy program wspierania inwestycji?

Wspieranie inwestycji skierowane jest do różnych sektorów gospodarki, takich jak:

Inwestycje strategiczne (inwestycja produkcyjna) o następujących parametrach finansowo-organizacyjnych:

 • Minimalne koszty inwestycji (nakłady) =160 mln zł;
 • Minimalna liczba nowych miejsc pracy: 100;

Inwestycje innowacyjne (inwestycja produkcyjna, której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa stanowiąca nowość w skali krajowej):

 • Minimalne koszty inwestycji (nakłady) = 7 mln zł;
 • Minimalna liczba nowych miejsc pracy: 20

Inwestycje badawczo-rozwojowe, czyli z zakresu B+R:

 • Centrum Wysoko-zaawansowanych Usług – CWZUInwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, świadczenie usług B+R, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych:
 • – Minimalne koszty inwestycji (nakłady) = 1 mln zł;
 • – Minimalna liczba nowych miejsc pracy: 10;
 • Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych – CZUBInwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, co najmniej średniozaawansowane procesy, zgodne z Zał. nr 1 do Programu:
 • – Minimalne koszty inwestycji (nakłady) = 1,5 mln zł;
 • – Minimalna liczba nowych miejsc pracy: 250;
 • Centrum Doskonałości Procesów Biznesow – CDPBInwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, wyłącznie zaawansowane lub wysoko-zaawansowane procesy, zgodne z Zał. nr 1 do Programu:
 • – Minimalne koszty inwestycji (nakłady) = 1,5 mln zł;
 • – Minimalna liczba nowych miejsc pracy: 150;

W odniesieni CZUB i CDPB do przypadku inwestycji w lokalizacjach zagrożonych wykluczeniem obowiązują niższe kryteria tj. 300 tys. zł nakładów i 50 nowych miejsc pracy. Każda inwestycja podlega także ocenie zgodnie z kryteriami jakościowymi, które są oddzielnie określone dla danego typu inwestycji.

Projekty oceniane są w obszarach:

 • rozwoju strukturalnego,
 • rozwoju naukowego,
 • rozwoju zrównoważonego terytorialnie,
 • zasobów ludzkich oraz
 • odpowiedzialności społecznej. Pod uwagę brany jest wpływ inwestycji na sektor/branżę na poziomie regionu oraz całego kraju. Analizowany jest także jej wpływ na konkurencję, kapitał ludzki oraz środowisko lokalne.

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej skierowany jest do branż, które znajdują się w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

W zależności od rodzaju działalności, przedsiębiorstwa mogą starać się o:

 • grant inwestycyjny lub
 • grant na zatrudnienie

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Technologii a inwestorem. Umowa reguluje w szczególności warunki wypłaty dotacji oraz harmonogram realizacji inwestycji.

W ramach Programu, wsparcie inwestycji może być udzielane z dwóch tytułów:

 • kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy albo
 • kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Firma Leyton świadczy usługi konsultingowe, które przynoszą realne korzyści dla firm. Dzięki efektywnej współpracy, jeden z naszych Klientów – firma Gerda Sp. z o.o. – uzyskała dofinansowanie w ramach programu wspierania inwestycji. Projekt inwestycyjny dotyczył rozbudowy zakładu produkcyjnego – dzięki dotacji PAIH nasz Klient może efektywnie rozwijać swoje przedsiębiorstwo.

Program wspierania inwestycji to nie jedyna forma wsparcia nowych i rozwijających się firm. Leyton pomaga przedsiębiorcom również pozyskać inne dofinansowania dla firm, rozliczać ulgę badawczo-rozwojową czy korzystać z możliwości, jakie dają programy europejskie.

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj z nami w celu dokonania analizy planów inwestycyjnych w rozwój i projekty innowacyjne. Omówmy możliwości finansowania części nakładów inwestycyjnych dostępnymi formami wsparcia, w tym przede wszystkim dotacjami.

Skontaktuj sięz nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Bogusz_Bomanowski
Bogusz Bomanowski

GRANTS CONSULTANT

Explore our latest insights

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...