Nowe programy dotacyjne na wdrożenie zielonych technologii w 2023

 • Autor Daniel Mościcki
  • 01 Feb 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
dofinansowanie-srodowisko

1 lutego 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków do dwóch konkursów organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o nazwie „Innowacje dla Środowiska” i „Energia Plus”.

Programy te pozwalają na uzyskanie dofinansowania na inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko.

Program Innowacje dla Środowiska

Celem programu jest rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym, przyczyniającej się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej przedsiębiorstw.

Projekt ubiegający się o dofinansowanie powinien spełniać przynajmniej jedną z poniższych zasad:

 • łagodzenie zmian klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu,
 • zrównoważone wykorzystywanie oraz ochrona zasobów naturalnych,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zmniejszenie powstawania odpadów oraz recykling,
 • zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń środowiska,
 • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Inwestycje realizowane w ramach konkursu opierać się muszą na wdrożeniu innowacji, na skalę rynku krajowego i powinny być efektem prac badawczo-rozwojowych nad ulepszeniem produktów, technologii lub procesów.  

Koszty kwalifikowane

 • zakup nieruchomości lub gruntu niezbędnych do realizacji projektu,
 • prace budowlane, związane z budową, remontem, adaptacją nieruchomości do projektu,
 • środki trwałe i niematerialne: maszyny, urządzenia, aparatura, przyrządy, a także licencje użyte do realizacji projektu,
 • koszty uzyskania Weryfikacji Technologii Środowiskowych, czyli świadectwa ETV, mającej na celu ułatwić komercjalizację innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku oraz wzmocnić pozycję rynkową MŚP oferujących takie technologie

Nabór wniosków odbędzie się w dwóch etapach:

Etap pierwszy – od 1.02.2023 do 31.03.2023 r. lub do wyczerpania alokacji – Preselekcja
Etap drugi – po pozytywnym rozpatrzeniu etapu pierwszego – Selekcja

Wysokość i sposób dofinansowania:

Pożyczka na warunkach preferencyjnych bądź rynkowych w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej (dotacja) w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.

Więcej informacji tutaj

Program Energia Plus

To już IV nabór do programu Energia Plus, skierowanego do przedsiębiorców, którzy skupiają się na zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko i poprawie jego jakości, głównie przez odnawiale źródła energii.

Koszty kwalifikowane

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie dla przedsięwzięć prowadzących do:

 • zmniejszenia ilości zużytych surowców pierwotnych,
 • ograniczenia lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery (wskazane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.),
 • poprawy efektywności energetycznej (zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”),
 • poprawy jakości powietrza,
 • wykorzystania nowych źródła ciepła i energii elektrycznej – energia ze źródeł odnawialnych

Nabór wniosków

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski do programu należy składać w terminie od od 01.02.2023 r. – 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wysokość i sposób dofinansowania

Dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki od 0,5 mln do 500 mln zł i do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii (dotacja) w wysokości do 10% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 1 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.

Więcej informacji tutaj

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj z nami w celu dokonania analizy planów inwestycyjnych w rozwój i projekty innowacyjne. Omówmy możliwości finansowania części nakładów inwestycyjnych dostępnymi formami wsparcia, w tym przede wszystkim dotacjami.

Skontaktuj się z nami arrow_outward arrow_outward

Autor

Granty
Daniel Mościcki

Head of Grants

Explore our latest insights

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...