Vergroening van de Belgische autofiscaliteit

 • Door Cassandra Popleu
  • 06 Jan 2022
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
Vergroening van de Belgische autofiscaliteit

Vorige zomer kondigden we reeds aan dat de overheid de intentie had om veranderingen aan te brengen aan de bestaande autofiscaliteit en, samen met een resem andere maatregelen, te voorzien in een verhoogde kostenaftrek voor publiek toegankelijke laadstations voor elektrische wagens, alsook een nieuwe investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens, tankinfrastructuur voor waterstof en elektrische laadinfrastructuur.

De overheid heeft nu daad bij woord gevoegd, en met de aanneming van de wet van 21 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, kregen de hierboven vermelde maatregelen officieel uitwerking.


Verhoogde kostenaftrek voor laadstations voor elektrische wagens

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in nieuwe laadstations voor elektrische wagens, kunnen aanspraak maken op een verhoogde kostenaftrek, overeenkomstig volgende tarieven:

Periode van investeringToepasselijk tarief
Van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022200%
Van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2024150%

Om in aanmerking te komen voor deze maatregel, dienen de laadstations lineair afgeschreven te worden over een periode van minstens vijf jaar.

Daarnaast is het noodzakelijk dat de laadstations “publiek toegankelijk” zijn gedurende de gebruikelijke openings- of sluitingsuren van de onderneming. De laadstations moeten ook digitaal gekoppeld kunnen worden aan een beheersysteem dat de laadtijd en het laadvermogen van de laadstations kan sturen, en waarbij de verbinding vrij ter beschikking wordt gesteld van de gebruikers


Nieuwe ‘groene’ investeringsaftrek

Een andere maatregel die werd ingevoerd door de wet van 25 november 2021 is de nieuwe investeringsaftrek voor ondernemingen die investeren in:

* koolstofemissievrije vrachtwagens;
* tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof; en
* elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens.

Er dient te worden opgemerkt dat de investeringsaftrek voor elektrische laadinfrastructuur niet kan worden gecumuleerd met de verhoogde kostenaftrek voor “publiek toegankelijke” laadstations (zie supra).

De aftrek, die bovenop de normale aftrek van de jaarlijkse afschrijving als beroepskost wordt toegepast, is gelijk aan een percentage van de aanschaffingswaarde. Dit percentage zal stelselmatig verminderen jaar na jaar, om in 2027 volledig uit te doven:
Jaar van investeringToepasselijk tarief
2022 ou 202335%
202429,5%
202524%
202618,5%


Het totale bedrag van de aftrek wordt beperkt tot 60 miljoen euro per belastingplichtige.

Tenslotte sluit de wet bepaalde ondernemingen uit van het toepassingsgebied van deze maatregel, namelijk:

 • ondernemingen met achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ;
 • ondernemingen in moeilijkheden ;
 • ondernemingen die zijn onderworpen aan een bevel tot terugvordering ingevolge een besluit van de Commissie die een door België verleende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt heeft verklaard; en
 • ondernemingen die voor dezelfde investering gewestelijke steun hebben aangevraagd, tenzij de gewestelijke steunregeling waarborgt dat de cumulatie van federale en gewestelijke steun niet tot gevolg heeft dat de maximale steunintensiteit (zoals beschreven in EU-recht) wordt overschreden.

Op de hoogte blijven van nieuwe fiscale mogelijkheden maakt deel uit van de missie van Leyton, waardoor we ons voortdurend blijven informeren. Leyton bekijkt met plezier uw eventuele vragen omtrent dit onderwerp of andere fiscale maatregelen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Daarbij adviseren wij u steeds op een weldoordachte wijze, afgestemd op uw specifieke situatie.

Author

Cassandra Popleu

Explore our latest insights

Nieuwe regeling “bis-variant” op bedrijfsvoorheffi...

De federale regering heeft een nieuwe regeling "bis-variant", die beoogt meer rechtszekerheid te ...

Impact op bedrijfsvoorheffing (BV)-vrijstelling voor ploegenar...

De federale regering heeft een overgangsregeling ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven hun fisc...

Fors verhoogde investeringsaftrek voor “duurzame” investeringe...

Modernisering van de investeringsaftrek: overheid wil ondernemingen aanmoedigen tot investeringen...

Investeringsaftrek: fiscus bevestigt hogere tarieven voor aans...

Mis geen waardevolle belastingvoordelen! Ontdek hoe je kunt profiteren van verhoogde aftrektariev...