Vergoeding voor auteursrechten: fiche 281.45 voortaan verplicht

 • Door Evelyn Ceulemans
  • 24 Mar 2022
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
Rémunération en droits d’auteur : fiche 285.45 obligatoire dès à présent

Vanaf 1 januari 2022 is de individuele fiche 281.45 verplicht voor alle inkomsten uit auteursrechten.

Een wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen gestemd op 13 januari 2022 brengt enkele wijzigingen met zich mee voor de rapportering van auteursrechten. Sinds 1 januari 2022 is de individuele fiche 281.45 verplicht voor alle inkomsten uit auteursrechten.

Die fiche 281.45 en de samenvattende opgave 325.45 bestaan al geruime tijd, maar waren tot voor kort facultatief voor auteursrechten die een roerend inkomen uitmaken. Voor auteursrechten met een kwalificatie als beroepsinkomen gold wel een ficheverplichting op grond van het bestaande artikel 57 WIB92.

Daar komt nu verandering in. Met ingang van 1 januari 2022 voegt de wetgever aan artikel 57, lid 1 WIB92 uitdrukkelijk toe dat inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten voortaan altijd op een individuele fiche verantwoord moeten worden, ongeacht hun kwalificatie.

De fiche 281.45 over inkomstenjaar 2021 moet uiterlijk op 30 april 2022 worden ingediend.

Wees waakzaam

Leeft u deze nieuwe aangifteverplichting niet na, dan zijn de sancties niet min. Wees dus extra waakzaam als u auteursrechten toekent:

 • Voldoet u niet aan de nieuwe ficheverplichting, dan kan u die vergoedingen niet aftrekken als beroepskosten.
 • Daarnaast kan de fiscus een bijzondere aanslag geheime commissielonen opleggen die gelijk is aan 100% van de beroepskosten.
 • Bij laattijdige indiening moet u aantonen dat die laattijdigheid te goeder trouw gebeurde.
 • Ook in de rechtspersonenbelasting kan de fiscus een bijzondere aanslag opleggen, die ook gelijk is aan 100% (art. 225, lid 2, 4° WIB92).

Hebt u hier vragen over? Wij beantwoorden ze met plezier. Neem gerust contact op.

Author

Evelyn Ceulemans

Explore our latest insights

Bekjik meer arrow_forward
Clarification sur la notification BELSPO par le Ministre des Finances

Verduidelijking over de BELSPO-aanmelding door de Minister van...

Ontdek de recente verduidelijkingen omtrent de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O ...

Rechtbank: Schrijven Belspo voldoende als bewijs van aanmelding | Blog

Rechtbank vindt schrijven Belspo voldoende als bewijs van waar...

Lees over de recente opmerkelijke uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant,...

Belspo-aanmelding moet voortaan gebeuren vóór opstart O&O-...

De fiscus verduidelijkte in een Circulaire van 27 april 2023 zijn standpunt over een belangrijke ...

Partial Withholding tax exemption for real estate

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid vo...

Ook in 2023 zullen ondernemingen uit de bouw en aanverwante sectoren nog gebruik kunnen maken (on...