Polski Ład - nowe ulgi podatkowe obowiązujące od 2022 r. Sprawdź z jakich ulg może skorzystać Twoja firma

09-08-2022

Przez Ewa Zielińska

Jakie proinnowacyjne ulgi podatkowe pojawiły się w 2022 r.?

Polski Ład oprócz sporego zamieszania i wielu pytań wprowadził także nowe ulgi podatkowe, z których od 1 stycznia 2022 r. mogą korzystać przedsiębiorcy. Celem nowych ulg w podatku dochodowym, jest stymulowanie tworzenia nowych produktów przez przedsiębiorstwa oraz unowocześnianie procesów technologicznych, m.in. dzięki robotyzacji. Są to: ulga na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu, ulga na robotyzację oraz ulga na innowacyjnych pracowników. Ulgi te dają podatnikowi uprawnienie do pomniejszenia podstawy opodatkowania w rocznej deklaracji PIT lub CIT.

Czym jest ulga na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu?

Ulga ta przysługuje podatnikom, którzy w rezultacie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych (dalej: „B+R”) opracowali nowy produkt i chcą go wprowadzić do sprzedaży. Ulga nie dotyczy wdrażania nowych usług. Uwzględnia koszty ponoszone w związku z produkcją próbną nowego produktu oraz koszty jego wprowadzenia na rynek. Miarą nowości produktu jest portfolio przedsiębiorstwa – nie istnieje wymóg wykazania innowacyjności produktowej w skali rynku.

Produkcja próbna jest równoznaczna z produkcją pilotażową i oznacza etap rozruchu technologicznego produkcji, niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych. Ma na celu wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu regularnego wytwarzania nowego produktu, powstałego w wyniku prac B+R. Natomiast wprowadzenie na rynek nowego produktu oznacza działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu certyfikatów i zezwoleń, umożliwiających skierowanie nowego produktu do sprzedaży.

Poniższy wykres obrazuje, w jaki sposób nowe ulgi wpisują się w logikę stymulowania działalności proinnowacyjnej przedsiębiorstw:

Schema 1

Jaką korzyść daje zastosowanie ulgi na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu?

Od podstawy opodatkowania w podatku CIT lub PIT odliczamy 30% sumy kosztów poniesionych na wymienione wyżej działania. Uwzględniamy m.in. koszt nabycia, wytworzenia lub ulepszenia maszyn i urządzeń, niezbędnych do uruchomienia próbnej produkcji, czy zakup służących takiej produkcji materiałów i surowców. Do ulgi na wprowadzenie na rynek nowego produktu kwalifikują się np. wydatki na uzyskanie lub utrzymanie różnego rodzaju certyfikatów dla nowego wyrobu, homologacji, znaków CE i dokumentów dopuszczających go do obrotu na określonym rynku.

Odliczenie nie może wynosić więcej niż 10% dochodu (w podatku CIT – dochodu ze źródeł innych niż kapitałowe, w podatku  PIT – z pozarolniczej działalności gospodarczej). Co do zasady koszty odliczenia pomniejsza się o VAT.

PRZYKLAD

PRZYKŁAD

Po wykazaniu 100 tys. zł kosztów netto, przeznaczonych przez podatnika na produkcję próbną i wprowadzenie nowego wyrobu do sprzedaży, przy 19% stawce podatku dochodowego, oszczędność wyniesie 5,7 tys. zł.

Przy 500 tys. zł kosztów netto – oszczędność wyniesie 28,5 tys. zł.

Czym jest ulga na robotyzację?

Ulga ta przysługuje podatnikom, którzy w latach podatkowych 2022-2026 będą ponosili koszty na wdrożenie robotów przemysłowych i sprzętów peryferyjnych, funkcjonalnie z nimi powiązanych. Ustawowa definicja robota przemysłowego wskazuje, że robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych. Robot powinien spełniać określone warunki techniczne, wymienione w ustawie.

Jaką korzyść daje zastosowanie ulgi robotyzację?

Od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym CIT lub PIT odliczamy kwotę równą 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych przez podatnika w danym roku podatkowym na robotyzację.

PRZYKLAD

PRZYKŁAD

Po wykazaniu 100 tys. zł kosztów uzyskania przychodu, przeznaczonych na robotyzację – przy 19% stawce podatku dochodowego – oszczędność wyniesie 9,5 tys. zł.

Przy 500 tys. zł kosztów – oszczędność wyniesie 47,5 tys. zł.

Odliczamy koszty uzyskania przychodu poniesione w ramach robotyzacji, związane z nabyciem fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz maszyn i urządzeń funkcjonalnie z nimi powiązanych, a także z wyposażeniem stanowisk pracy, służącym zapewnieniu ergonomii oraz BHP przy obsłudze robotów.
W uldze uwzględniamy również nabycie oprogramowania, niezbędnego do uruchomienia i dalszego używania robotów, a także – zakup szkoleń, dotyczących obsługi samych robotów i sterującego nimi software’u. Pod pewnymi warunkami dopuszczalnie jest rozliczanie opłat leasingowych.

Czy Polski Ład wprowadził zmiany w uldze B+R?

Warto wspomnieć, że od 2022 r. obowiązują zmiany w dobrze znanej uldze na działalność badawczo-rozwojową (uldze B+R). Pierwszą z nich jest prawo do kwalifikowania w ramach odpisu ulgowego 200% – a nie jak dotąd 100% – wielkości wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania B+R. Druga nowość wiąże się z możliwością rozliczania kosztów prac B+R przez podatników, którzy mają zbyt niski dochód lub notują stratę i nie są w stanie zdyskontować ulgi B+R w klasycznym modelu. Ustawodawca dał im możliwość sięgnięcia w takim przypadku po ulgę na innowacyjnych pracowników.

Czym jest ulga na innowacyjnych pracowników?

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników jest alternatywną metodą rozliczania ulgi B+R i została wprowadzona z myślą o pracodawcach, którzy w zeznaniu rocznym nie odliczyli od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), ponieważ w danym roku podatkowym ponieśli stratę lub wysokość przysługującego odliczenia z tytułu prac B+R przekroczyła u nich wysokość osiągniętego dochodu.

Ulgę można odliczyć od zaliczek pracowników, którzy:
realizują zadania B+R w co najmniej 50% ogólnego czasu pracy, co jest potwierdzone ewidencją czasu pracy,
pozostają z pracodawcą w stosunku umowy o pracę, umowy na zlecenie, umowy o dzieło lub z tytułu praw autorskich.
 
Proces rozliczania tej ulgi obrazuje poniższy schemat:
Weryfikacja czasu pracy pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe oraz rodzaju umów o zatrudnienie, jakie łączą ich z pracodawcą,
  Kalkulacja Ulgi B+R i oszacowanie, w jakiej skali można ją odliczyć w podatku dochodowym przedsiębiorstwa, a w jakiej skali należy to zrobić w podatku dochodowym od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników,
Rozliczenie ulgi załącznikiem PIT-BR/CIT-BR i/lub pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy innowacyjnych pracowników o stosowną kwotę ulgi.

W czym może pomóc Leyton?

Leyton Poland zapewnia pełne wdrożenie ulg proinnowacyjnych w rozliczeniach podatkowych Klientów:

  • Identyfikujemy dla Państwa te działania i koszty w przedsiębiorstwie, które kwalifikują się do ulgi na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu oraz do ulgi na robotyzację: robimy to za pomocą przeglądu (audytu) technicznego, w przypadku pierwszej z ulg – w powiązaniu z analizą działań B+R w przedsiębiorstwie,
  • Szacujemy potencjał oszczędności w ramach wymienionych ulg, a następnie przeprowadzamy szczegółową kalkulację ulg,
  • Przygotujemy dokumentację techniczną i finansową, potwierdzającą kwalifikowalność wydatków i zasadność skorzystania z ulg,
  • Asystujemy Państwu w przypadku pytań Urzędu Skarbowego o rozliczone ulgi przez cały okres obowiązywania ważności danego rozliczenia.

Chcesz sprawdzić, czy Twojemu przedsiębiorstwu przysługują nowe ulgi podatkowe? Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

Autor artykułu
Ewa Zielińska – Business Development Manager w Leyton Poland