Polski Ład – nowe ulgi podatkowe obowiązujące od 2022 r. Sprawdź z jakich ulg może skorzystać Twoja firma

 • Autor Ewa Zielińska
  • 09 Aug, 2022
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
Polski Ład - nowe ulgi podatkowe obowiązujące od 2022 r. Sprawdź z jakich ulg może skorzystać Twoja firma

Jakie proinnowacyjne ulgi podatkowe pojawiły się w 2022 r.?

Polski Ład, oprócz sporego zamieszania i wielu pytań, wprowadził także nowe ulgi podatkowe, z których od 1 stycznia 2022 r. mogą korzystać przedsiębiorcy. Jakie możliwości dają ulgi podatkowe wprowadzone przez Polski Ład? Celem nowych ulg w podatku dochodowym, jest stymulowanie tworzenia nowych produktów przez przedsiębiorstwa oraz unowocześnianie procesów technologicznych, m.in. dzięki robotyzacji. Jakie ulgi podatkowe dla przedsiębiorców zostały wprowadzone w 2022 roku? Są to: ulga na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu, ulga na robotyzację oraz ulga na innowacyjnych pracowników. Ulgi te to zmiany podatkowe obowiązujące od 2022 roku, które dają podatnikowi uprawnienie do pomniejszenia podstawy opodatkowania w rocznej deklaracji PIT lub CIT.

Czym jest ulga na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu?

Ulga ta przysługuje podatnikom, którzy w rezultacie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych (dalej: „B+R”) opracowali nowy produkt i chcą go wprowadzić do sprzedaży. Tego rodzaju ulga podatkowa obowiązująca od 2022 roku nie dotyczy wdrażania nowych usług. Uwzględnia koszty ponoszone w związku z produkcją próbną nowego produktu oraz koszty jego wprowadzenia na rynek. Miarą nowości produktu jest portfolio przedsiębiorstwa – nie istnieje wymóg wykazania innowacyjności produktowej w skali rynku. Produkcja próbna jest równoznaczna z produkcją pilotażową i oznacza etap rozruchu technologicznego produkcji, niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych. Ma na celu wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu regularnego wytwarzania nowego produktu, powstałego w wyniku prac B+R. Natomiast wprowadzenie na rynek nowego produktu oznacza działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu certyfikatów i zezwoleń, umożliwiających skierowanie nowego produktu do sprzedaży.

Poniższy wykres obrazuje, w jaki sposób nowe ulgi wpisują się w logikę stymulowania działalności proinnowacyjnej przedsiębiorstw:

Schema 1

Jaką korzyść daje zastosowanie ulgi na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu?

Od podstawy opodatkowania w podatku CIT lub PIT odliczamy 30% sumy kosztów poniesionych na wymienione wyżej działania. Uwzględniamy m.in. koszt nabycia, wytworzenia lub ulepszenia maszyn i urządzeń, niezbędnych do uruchomienia próbnej produkcji, czy zakup służących takiej produkcji materiałów i surowców. Do ulgi na wprowadzenie na rynek nowego produktu kwalifikują się np. wydatki na uzyskanie lub utrzymanie różnego rodzaju certyfikatów dla nowego wyrobu, homologacji, znaków CE i dokumentów dopuszczających go do obrotu na określonym rynku.

Odliczenie nie może wynosić więcej niż 10% dochodu (w podatku CIT – dochodu ze źródeł innych niż kapitałowe, w podatku  PIT – z pozarolniczej działalności gospodarczej). Co do zasady, koszty odliczenia od podatku za 2022 rok, pomniejsza się o VAT.

PRZYKŁAD

 • Po wykazaniu 100 tys. zł kosztów uzyskania przychodu, przeznaczonych na robotyzację – przy 19% stawce podatku dochodowego – oszczędność wyniesie 9,5 tys. zł.
 • Przy 500 tys. zł kosztów – oszczędność wyniesie 47,5 tys. zł.

Odliczamy koszty uzyskania przychodu poniesione w ramach robotyzacji, związane z nabyciem fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz maszyn i urządzeń funkcjonalnie z nimi powiązanych, a także z wyposażeniem stanowisk pracy, służącym zapewnieniu ergonomii oraz BHP przy obsłudze robotów.

W uldze uwzględniamy również nabycie oprogramowania, niezbędnego do uruchomienia i dalszego używania robotów, a także – zakup szkoleń dotyczących obsługi samych robotów i sterującego nimi software’u. Pod pewnymi warunkami, dopuszczalnie jest rozliczanie opłat leasingowych.

Czy Polski Ład wprowadził zmiany w uldze B+R?

Warto wspomnieć, że od 2022 r. obowiązują zmiany w dobrze znanej uldze na działalność badawczo-rozwojową (uldze B+R). Pierwszą z nich jest prawo do kwalifikowania w ramach odpisu ulgowego 200% – a nie jak dotąd 100% – wielkości wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania B+R. Druga nowość wiąże się z możliwością rozliczania kosztów prac B+R przez podatników, którzy mają zbyt niski dochód lub notują stratę i nie są w stanie zdyskontować ulgi B+R w klasycznym modelu. Ustawodawca dał im możliwość sięgnięcia w takim przypadku po ulgę na innowacyjnych pracowników.

Czym jest ulga na innowacyjnych pracowników?

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników jest alternatywną metodą rozliczania ulgi B+R i została wprowadzona z myślą o pracodawcach, którzy w zeznaniu rocznym nie odliczyli od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), ponieważ w danym roku podatkowym ponieśli stratę lub wysokość przysługującego odliczenia z tytułu prac B+R przekroczyła u nich wysokość osiągniętego dochodu.

Ulgę można odliczyć od zaliczek pracowników, którzy:

realizują zadania B+R w co najmniej 50% ogólnego czasu pracy, co jest potwierdzone ewidencją czasu pracy,
pozostają z pracodawcą w stosunku umowy o pracę, umowy na zlecenie, umowy o dzieło lub z tytułu praw autorskich.

Proces rozliczania tej ulgi obrazuje poniższy schemat:

Weryfikacja czasu pracy pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe oraz rodzaju umów o zatrudnienie, jakie łączą ich z pracodawcą,
 Kalkulacja Ulgi B+R i oszacowanie, w jakiej skali można ją odliczyć w podatku dochodowym przedsiębiorstwa, a w jakiej skali należy to zrobić w podatku dochodowym od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników,
Rozliczenie ulgi załącznikiem PIT-BR/CIT-BR i/lub pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy innowacyjnych pracowników o stosowną kwotę ulgi.

W czym może pomóc Leyton?

Leyton Poland oferuje profesjonalne usługi konsultingowe i zapewnia pełne wdrożenie ulg proinnowacyjnych w rozliczeniach podatkowych Klientów:

 • Identyfikujemy dla Państwa te działania i koszty w przedsiębiorstwie, które kwalifikują się do ulgi na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu oraz do ulgi na robotyzację. Robimy to za pomocą przeglądu (audytu) technicznego, a w przypadku pierwszej z ulg – w powiązaniu z analizą działań B+R w przedsiębiorstwie.
 • Szacujemy potencjał oszczędności w ramach wymienionych ulg, a następnie przeprowadzamy szczegółową kalkulację ulg.
 • Przygotujemy dokumentację techniczną i finansową, potwierdzającą kwalifikowalność wydatków i zasadność skorzystania z ulg.
 • Asystujemy Państwu w przypadku pytań Urzędu Skarbowego o rozliczone ulgi przez cały okres obowiązywania ważności danego rozliczenia.

Chcesz sprawdzić, czy Twojemu przedsiębiorstwu przysługują nowe ulgi podatkowe? Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem. Rozliczanie ulg podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład to część naszych usług. W ich zakres wchodzi również:

ulga na ekspansję,
pozyskiwanie dotacji unijnych,
dofinansowania dla firm,
Polska Strefa Inwestycji.

Wspólnie rozwiniemy Twój biznes

Wyposażeni w zespół ekspertów technicznych, najnowsze narzędzia cyfrowe oraz podejście GLOCAL (global-local), oferujemy naszym klientom usługi doradcze na najwyższym poziomie.

 1. Globalne doświadczenie
 2. Maksymalna korzyść
 3. Wsparcie audytu
 4. Zespół Ekspertów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Proszę wypełnić poniższy formularz

  Umów się na bezpłatną konsultację  Wybierając “Wyślij”, potwierdzam, że przeczytałem, zrozumiałem i zaakceptowałem oświadczenie o ochronie danych

  Autor

  Ewa Zielińska

  Business Development Manager

  Explore our latest insights

  Zobacz więcej arrow_forward
  dofinansowanie-srodowisko

  Nowe programy dotacyjne na wdrożenie zielonych technologii w 2023

  1 lutego 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków do dwóch konkursów organizowanych przez Narodo...

  Ulga podatkowa prototyp

  Ulga na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek noweg...

  Ulga na prototyp to jedna z preferencji podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu na pocz...

  Szczegółowy Opis Priorytetów programu FENG 2021-2027 opublikow...

  Już od 17 stycznia bieżącego roku mamy wgląd do dokumentu zawierającego dokładny opis priorytetów...

  Granty branża spożywcza

  Dofinansowanie dla firm zajmujących się produkcją żywności ...

  Program rządowy Nutritech został ogłoszony przez NCBiR 25 maja 2022 roku, a jego celem jest zwięk...