Wijziging van de fiscale gunstregeling voor auteursrechten: belangrijkste aandachtspunten

  • Door Leyton Benelux
    • 03 Jan 2023
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
Wijziging van de fiscale gunstregeling voor auteursrechten: belangrijkste aandachtspunten

Over de aangekondigde hervorming van de fiscale gunstregeling voor auteursrechten werd reeds uitvoerig bericht in de pers. Een recent ingediend ontwerp van programmawet zet de contouren van deze hervorming uiteen. Hierna vindt u een overzicht van de speerpunten van deze hervorming. De nieuwe wetteksten zijn (immers vermoedelijk bewust) zeer vaag en zijn aldus voor verschillende interpretaties vatbaar. Onderhavig artikel omvat ons begrip van de tekst die inmiddels aan de Koning ter bekrachtiging werd voorgelegd.

Wie zal in de toekomst nog kunnen genieten van de regeling ?

Met deze hervorming wilt men terugkeren naar de ‘oorspronkelijke doelstelling’ van de fiscale gunstregeling, met name de bescherming van creatieve activiteiten die wisselvallige en onzekere inkomsten voortbrengen.

Bijgevolg rees de vraag of voortaan werknemers nog wel gebruik zullen kunnen maken van de regeling, vermits zij immers op een regelmatige basis worden vergoed voor hun prestaties?

In het nieuwe  wetsontwerp worden regelmatige behaalde inkomsten echter niet uitdrukkelijk uitgesloten van het gunsttarief. Daardoor zal het mogelijk blijven voor zowel werknemers als zelfstandigen om van de regeling gebruik te maken.

Worden bepaalde sectoren (zoals de IT sector) uitgesloten?

Een van de grootste politieke struikelblokken in de hervorming was de vraag wie er in de toekomst nog gebruik zal kunnen maken van het fiscale gunstregime?

A priori wordt geen enkele sector van de regeling uitgesloten, maar de tekst werd zo vaag gehouden dat hier op heden nog geen zekerheid over bestaat.

Welke nieuwe voorwaarden gelden voor de gunstregeling ?

Wie van de regeling gebruik wil maken, moet voortaan beschikken over een ‘kunstwerkattest’, dat moet worden afgeleverd door een nog op te richten Kunstwerkcommissie. Zolang hiervoor geen regels bestaan, moet volgens de minister worden gekeken naar de bestaande kunstenaarskaarten bij wijze van tolerantie.

Beschik je niet over een kunstwerkattest, dan bestaat er nog een tweede mogelijkheid om van de fiscale gunstregeling gebruik te maken, met name wanneer wordt aangetoond dat de auteursrechten op het beschermde werk werden ‘overgedragen of in licentie gegeven aan een derde voor mededeling aan het publiek, voor zijn openbare uitvoering of opvoering, of voor zijn reproductie’.

Wordt de voordelige taxatie van de vergoeding voor auteursrechten begrensd ?

Ja. Reeds vóór de hervorming gold de voordelige taxatie enkel ten belope van een jaarlijks maximumplafond van 37.500 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2023: 64.070 euro). Dit maximumplafond wordt behouden.

Voorts worden twee nieuwe drempels ingevoerd.

Vooreerst mag voortaan de verhouding tussen de vergoeding voor auteursrechten en de totale vergoeding (inclusief de vergoeding voor de geleverde prestaties) nog maximaal 30% bedragen. Er wordt wel voorzien in een graduele, gefaseerde inwerkingtreding: 

  • voor aanslagjaar 2024 mag deze verhouding maximaal 50% bedragen,
  • voor aanslagjaar 2025 mag deze verhouding maximaal 40% bedragen,
  • vanaf aanslagjaar 2026 geldt een maximale verhouding van 30%.

Daarnaast geldt nog een tweede begrenzing in functie van het gemiddelde inkomen uit auteursrechten dat in het verleden werd genoten. Zo kan niet van de fiscale gunstregeling worden genoten indien het gemiddelde inkomen uit auteursrechten van de vier voorgaande belastbare tijdperken het absolute maximumplafond van 37.500 euro heeft overschreden.

Verandert er iets aan het kostenforfait of de jaarlijkse maximale vergoeding?

De kostenforfaits en het maximumbedrag blijven ongewijzigd, behoudens voor de mensen die onder de nieuwe regeling uit het systeem zouden vallen. Voor deze laatsten worden de bedragen van de kostenforfaits, alsook het maximumbedrag gehalveerd in één overgangsjaar 2023. Op vandaag bedraagt het kostenforfait 50% tot een jaarlijks inkomen uit auteursrechten van 17.090 euro (geïndexeerd voor aj.2023). Voor 2023 (aj. 2024) zal dat kostenforfait aldus maar van toepassing zijn tot de helft van dat bedrag. Ook krijgen zij te maken met een halvering van het maximumbedrag van 64.070 euro (geïndexeerd voor aj.2023).

Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de nieuwe invulling van het regime rond auteursrechten, zullen wij een nieuwsbericht uitsturen, alsook een Webinar organiseren.

Author

Leyton Benelux

Explore our latest insights

Bekjik meer arrow_forward
Clarification sur la notification BELSPO par le Ministre des Finances

Verduidelijking over de BELSPO-aanmelding door de Minister van...

Ontdek de recente verduidelijkingen omtrent de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O ...

Rechtbank: Schrijven Belspo voldoende als bewijs van aanmelding | Blog

Rechtbank vindt schrijven Belspo voldoende als bewijs van waar...

Lees over de recente opmerkelijke uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant,...

Belspo-aanmelding moet voortaan gebeuren vóór opstart O&O-...

De fiscus verduidelijkte in een Circulaire van 27 april 2023 zijn standpunt over een belangrijke ...

Partial Withholding tax exemption for real estate

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid vo...

Ook in 2023 zullen ondernemingen uit de bouw en aanverwante sectoren nog gebruik kunnen maken (on...