BV – Vrijstelling voor werken en onderhoud aan gebouwen

  • Door Cassandra Popleu
    • 16 Mar 2022
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
Withholding tax - exemption for works and maintenance on buildings

Handel snel – nog retroactief mogelijk tot en met 2018!

Sinds lange tijd bestaat de vermindering van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid (in shiften) waarbij de loonkost wordt gereduceerd. Vanaf 2018 werd een nieuwe vrijstellingsmaatregel geïntroduceerd met een veel ruimer toepassingsgebied zodat ook ploegenarbeid die wordt verricht op werven in aanmerking komt. De definitie van “ploegenarbeid” krijgt een andere en veel ruimere invulling bij de nieuwe maatregel, zo is het werken in shiften niet langer een vereiste.

Indien je werknemers werken uitvoeren in teamverband, aan goederen in onroerende staat en op een werf, dan kunnen deze dus mogelijks in aanmerking komen voor de toepassing van deze vrijstelling.

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing zijn er vier voorwaarden (cumulatief) waar de onderneming aan moet voldoen.

Withholding tax - exemption for works and maintenance on buildings

Werken in ploegverband op werven

Het werk moet worden verricht in één of meerdere ploegen van minstens 2 personen, die hetzelfde of complementair werk doen. FOD Financiën aanvaart dat ook de werknemer die een ploeg vormt met de zaakvoerder recht kan geven op de toepassing van deze vrijstelling. Voor de zaakvoerder zelf wordt de lastenverlaging wel nooit berekend.

Withholding tax - exemption for works and maintenance on buildings

Werken in onroerende staat

Op de werf moeten “werken in onroerende staat” worden verricht. In het algemeen gaat dit over alle werken die betrekking hebben op het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen, afbreken, volledig of gedeeltelijk, van een uit zijn aard onroerend goed en de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het op zo’n wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt. De aard van het werk wordt aldus zeer ruim geïnterpreteerd, waardoor o.a. ook het wassen van ramen in aanmerking komt voor de vrijstelling. Eveneens de tijd die besteed wordt aan het leveren van bijvoorbeeld ramen, tegels, keukens of verf komt in aanmerking voor de vrijstelling.

1/3e norm respecteren

Om recht te geven op de vrijstelling moeten jouw werknemers in de maand waarvoor de lastenverlaging wordt gevraagd minstens 1/3de van hun arbeidstijd in ploegen op werven gewerkt hebben.

Withholding tax - exemption for works and maintenance on buildings

Minimum uurloon ontvangen

Enkel indien de werknemers in de ploeg bovendien een minimum uurloon ontvangen kunnen ze recht geven op de toepassing van deze vrijstelling. Dit minimum uurloon wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt:
 
–       13,75 euro bruto/uur (voor 2018);
–       13,99 euro bruto/uur (voor 2019);
–       14,19 euro bruto/uur (voor 2020);
–       14,34 euro bruto/uur (voor 2021);
–       14,61 euro bruto/uur (voor 2022).

Indien u als werkgever voldoet aan al de bovenstaande voorwaarden, dan hoeft u een deel van de bedrijfsvoorheffing die u op de lonen van uw werknemers inhoudt niet door te storten naar de fiscus. Het gaat hier over 3% in 2018, 6% in 2019 tot 18% vanaf 2020 op de in aanmerking komende belastbare bezoldigingen. Zoals hierboven reeds aangehaald, is deze vrijstelling van toepassing vanaf 1 januari 2018 en kan deze retroactief toegepast worden.

Author

Cassandra Popleu

Explore our latest insights

Nieuwe regeling “bis-variant” op bedrijfsvoorheffi...

De federale regering heeft een nieuwe regeling "bis-variant", die beoogt meer rechtszekerheid te ...

Impact op bedrijfsvoorheffing (BV)-vrijstelling voor ploegenar...

De federale regering heeft een overgangsregeling ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven hun fisc...

Fors verhoogde investeringsaftrek voor “duurzame” investeringe...

Modernisering van de investeringsaftrek: overheid wil ondernemingen aanmoedigen tot investeringen...

Investeringsaftrek: fiscus bevestigt hogere tarieven voor aans...

Mis geen waardevolle belastingvoordelen! Ontdek hoe je kunt profiteren van verhoogde aftrektariev...