Belspo-aanmelding moet voortaan gebeuren vóór opstart O&O-project of -programma

  • Door Leyton BENELUX
    • 02 Jun 2023
    • read
  • Twitter
  • Linkedin

De fiscus verduidelijkte in een Circulaire van 27 april 2023 zijn standpunt over een belangrijke voorwaarde voor de vermindering van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek, met name de verplichte aanmelding van O&O-projecten en -programma’s bij Belspo.

Deze verduidelijking kwam er in nasleep van een arrest van het Hof van Cassatie van 6 januari 2023, waarin het Hof een erg strenge interpretatie hanteerde van de Belspo-aanmelding. Volgens het Hof van Cassatie moet een project of programma worden aangemeld voordat ze worden opgestart.

Vorige interpretatie vs. uitspraak van de Hof van Cassatie

Voorheen was de consensus in de praktijk nochtans dat de aanmelding enkel de toepassing van de vrijstelling moest voorafgaan, niet de uitvoering van het aangemelde project/programma zelf. M.a.w. konden ondernemingen projecten die al langer bestonden aanmelden, maar kon pas vanaf de maand van aanmelding de vrijstelling worden toegepast. Het Hof van Cassatie bekijkt het anders, en oordeelt dat  een project of een programma maar in aanmerking kan komen voor vrijstelling zo het vóór de opstart ervan werd aangemeld.

Overgangsperiode en onderscheid

In de circulaire van 27 april 2023 geeft de fiscus aan dat de soepelere interpretatie (van vóór het Cassatiearrest) nog even zal worden aangehouden om ondernemingen toe te laten hun werkwijze aan te passen. Pas vanaf 1 augustus 2023 zal de aanmelding van een O&O-project of -programma moeten gebeuren vóór de uitvoering ervan.

Voortaan zal dus een onderscheid moeten worden gemaakt tussen aanmeldingen die gebeuren vóór en nà 1 augustus 2023.

Aanmeldingen vóór 01.08.2023

In deze periode zal het tijdstip van de aanmelding enkel bepalen vanaf wanneer de vrijstelling mag worden toegepast. Bijgevolg zal een onderneming voor een reeds in januari 2023 begonnen O&O-project of -programma dat ze in de maand mei 2023 aanmeldt, nog gebruik kunnen maken van de vrijstelling, doch enkel vanaf de maand mei 2023.

Aanmeldingen nà 01.08.2023

Vanaf 1 augustus 2023 komen projecten of programma’s  enkel nog in aanmerking voor vrijstelling indien ze vooraf aan de opstart ervan werden aangemeld. M.a.w. zal voor een O&O-project of -programma dat in augustus 2023 aanvangt, maar slechts in de loop van september 2023 wordt aangemeld, geen vrijstelling van bedrijfsvoorheffing kunnen worden toegepast.

Belang van kennisgeving en advies

Het is bijgevolg erg belangrijk om nieuwe projecten of programma’s vanaf 1 augustus 2023 zo spoedig mogelijk door te geven aan de consultants van Leyton.

Zonder voorafgaande aanmelding zal de vermindering bedrijfsvoorheffing immers niet kunnen worden toegepast voor deze nieuwe projecten of programma’s.

De experts van Leyton staan ter beschikking om vragen met betrekking tot deze belangrijke wijziging te beantwoorden, alsook om jullie advies te geven over de te volgen strategie in jullie specifieke situatie.

Author

Leyton BENELUX

Explore our latest insights

Nieuwe regeling “bis-variant” op bedrijfsvoorheffi...

De federale regering heeft een nieuwe regeling "bis-variant", die beoogt meer rechtszekerheid te ...

Impact op bedrijfsvoorheffing (BV)-vrijstelling voor ploegenar...

De federale regering heeft een overgangsregeling ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven hun fisc...

Fors verhoogde investeringsaftrek voor “duurzame” investeringe...

Modernisering van de investeringsaftrek: overheid wil ondernemingen aanmoedigen tot investeringen...

Investeringsaftrek: fiscus bevestigt hogere tarieven voor aans...

Mis geen waardevolle belastingvoordelen! Ontdek hoe je kunt profiteren van verhoogde aftrektariev...